Конкурентно програмиране 2

Image-Absolute

Курс по Elixir 2023, ФМИ

Но първо да си преговорим!

 • Конкурентност
  • Способността различни части от една програма да се изпълняват out-of-order, частично и припокриващо се, без това да повлияе на резултата.
 • Паралелизъм
  • Способността две или повече задачи или подзадачи да се изпълняват едновременно, използвайки множество ресурси (процесорни ядра).
 • Скалируемост
  • Способността на една система да се справи с повишаването на натоварването чрез добавяне на хардуерни ресурси.
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Но първо да си преговорим!

 • Какви начини имаме за създаване на процеси?
 • Какво беше link?
  • Какво става с един процес, когато някой негов "свързан" процес терминира?
  • Ами, ако процесът trap-ва изходи?
  • Какви сигнали получавахме?
  • {:EXIT, pid, error}
 • Какво беше monitor?
  • Какво съобщение получаваме, като някой "наблюдаван" процес умре?
  • {:DOWN, ref, :process, pid, reason}
 • Какви са разликите между link & monitor?
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Съдържание

 1. Неща, които ще трябва да знаем
 2. Абстракцията Agent
 3. Абстракцията Task
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Неща, които ще трябва да знаем

Курс по Elixir 2023, ФМИ

Process.sleep/1

 • "Приспива" процеса, от който викаме функцията.
 • Единственият аргумент, който получава е време (в милисекунди), за което процеса да "спи".
 • Докато един процес "спи" той не прави нищо.
 • Не го ползваме, за да чакаме "нещо" да се случи
 • Не го ползваме, за да чакаме процес да умре
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Една възможна имплементация на sleep

sleep = fn milliseconds ->
 receive do
 after
  milliseconds -> :ok
 end
end

### Process.sleep/1

Използване:

```elixir
Process.sleep(10_000)
# Спим за 10 секунди
Process.sleep(:infinity)
# Спим до безкрай - процесът спира да отговаря на съобщения
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Лошо:

pid = spawn(fn -> do_something() end)

# Чакаме докато работата е свършена, или процесът умре
Process.sleep(2_000)

Process.alive?(pid)
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Добро:

parent = self()

pid = spawn(fn ->
 do_something()
 send(parent, :work_done)
end)

receive do
 :work_done -> continue_doing_something()
after
 30_000 ->
  # Можем да помислим и за таймоут, ако искаме
  {:error, :timeout}
end
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Добро:

parent = self()

pid = spawn(fn ->
 do_something()
 send(parent, :work_done)
end)

ref = Process.monitor(pid)

receive do
 {:DOWN, ^ref, _, _, _} -> :process_is_down
after
 30_000 ->
  # Можем да помислим и за таймоут, ако искаме
  {:error, :timeout}
end
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Kernel.apply/2

 • Позволява ни да извикаме анонимна функция с аргументите ѝ
 • Ако compile-time знаем функцията е по-добре да не го използваме
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Kernel.apply/2

Използва се така:

func = fn x, y -> x * y end
apply(func, [3, 4]) # => 12
# горното е аналогично на func.(3, 4)
apply(func, [3]) # => Грешка
# ** (BadArityError) #Function<41.3316493/2 in :erl_eval.expr/6> with arity 2 called with 1 argument (3)

Курс по Elixir 2023, ФМИ

Kernel.apply/3

 • Същото като Kernel.apply/2, но за именувани функции
 • Използва се така:
  apply(Module, Function, Arguments)
 • Module е атом
 • Function е атом
 • Arguments е списък с аргументи, които да бъдат подадени на функцията
 • Често на това ще казваме MFA
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Kernel.apply/3

Използване:

defmodule A do
 def mult(x, y), do: x * y
end

apply(A, :mult, [3, 4]) # => 12
# горното е аналогично на A.mult(3, 4)
apply(A, :mult, [3]) # => Грешка
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Kernel.then/2

 • Взима 2 аргумента: стойност и функция
 • Подава първия аргумент на функцията и връща резултатът от извикването
  на функцията с този аргумент
 • Удобно когато искаме да използваме pipe (|>) оператора към анонимна
  функция
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Kernel.then/2

Използване:

1 |> then(fn x -> x * x end)


# Иначе би изглеждало така:
1 |> (fn x -> x * x end).()
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Kernel.tap/2

 • Взима 2 аргумента: стойност и функция
 • Подава първия аргумент на функцията и връща първия аргумент
 • Удобно когато искаме да правим странични ефекти когато имаме някакъв
  pipe-chain
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Kernel.tap/2

Използване:

tap(5, fn x -> IO.puts(x * x) end
# Ще изпринтира 25, но ще върне като резултат 5


1..10
|> Enum.map(fn x -> x * x end)
|> tap(&IO.puts/1)
|> Enum.sum()
# Ще изпринтира квадратите преди да ги събере
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Агенти

Image-Absolute

Курс по Elixir 2023, ФМИ

Агент

 • Agent е абстракция върху процесите.
 • Агентът представлява състояние, което е съхранено в отделен процес.
 • Състоянието е достъпно от текущия или други процеси. Комуникацията се извършва чрез съобщения.
 • Комуникацията чрез съобщения минава през пощенската кутия, т.е. достъпът е от множество паралелни процеси е безопасен .
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Агент

 • Може да се стартира с Agent.start/2 с анонимна функция задаваща начално състояние.
 • Може да се стартира с и с Agent.start/4 с MFA.
 • Последният аргумент e Keyword списък с настройки (например :name за именуване на процеса)
 • Има и версии Agent.start_link/2 и Agent.start_link/4.
 • Тези версии биха "убили" процеса на агента, ако този, който го е пуснал "умре" и обратното.
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Агентът като стойност

{:ok, agent} = Agent.start(fn -> 1 end)
#=> {:ok, #PID<0.187.0>}

Agent.get(agent, fn v -> v end) #=> 1
Agent.update(agent, fn v -> v + 1 end) #=> :ok
Agent.get(agent, fn v -> v end) #=> 2
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Агентът като споделена стойност

defmodule DependentTask do
 def execute(agent) when is_pid(agent) do
  agent
  |> Agent.get(&(&1))
  |> tap(fn value ->
   Process.sleep(500)
   IO.puts("Process running with value: #{inspect(value)}")
  end)
  |> run(agent)
 end

 defp run(n, agent) when n < 5, do: execute(agent)
 defp run(n, _), do: n * n
end
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Стойността е достъпна от множество процеси!

{:ok, agent} = Agent.start(fn -> 1 end)
pid = spawn(DependentTask, :execute, [agent])


# => Process running with value: 1
# => Process running with value: 1
# ...

Agent.update(agent, fn _ -> 10 end) #=> :ok

# => Process running with value: 1
# => Process running with value: 10
Process.alive?(pid)
# => false
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Стойността е достъпна от множество процеси!

 • Задачата и текущият процес имат достъп до една и съща стойност от трети процес - агента.
 • Задачата по дефиниция зависи от стойността в агента.
 • На практика можем да пуснем друга задача, която може да промени тази стойност (стига да има адреса или името на агента).
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Стойността е достъпна от множество процеси!

 • По такъв начин получаваме нещо като споделено състояние.
 • Разликата е, че това състояние е винаги immutable.
 • Съобщенията които постъпват в процеса-агент се обработват в реда в който са получени.
 • Възможно е да счупим нещата, но ако използваме правилно интерфейса на агента това няма да стане.
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Image-Absolute

Курс по Elixir 2023, ФМИ

Възможно е да имаме race conditions.

defmodule Value do
 def init(v) do
  {:ok, pid} = Agent.start(fn -> v end)
  pid
 end

 def get(pid), do: Agent.get(pid, &(&1))
 def set(pid, value), do: Agent.update(pid, fn _ -> value end)
end
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Възможно е да имаме race conditions.

pid = Value.init(5)
action = fn ->
 Process.sleep(50)
 v = Value.get(pid)
 :ok = Value.set(pid, v * 2)
end

spawn(action)
spawn(action)
spawn(action)
spawn(action)

Process.sleep(200)
Value.get(pid)
# не е задължително да е 80
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Функциите на Agent

 • Agent.get - "взема" стойност от агента.
 • Agent.update - променя стойността на агента.
 • Agent.get_and_update - комбинира предните 2 функции и ги изпълнява атомарно.
 • С първите две дадохме примери.
 • С третата можем да оправим предния пример!
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Функциите на Agent

 • Досега описаните функции са "синхронни" (чака за отговор).
 • Agent.cast - дава ни възможност да променим състоянието на агента асинхронно.
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Защо всичко се изпълнява във функция?

Image-Absolute

Курс по Elixir 2023, ФМИ

Защо всичко се изпълнява във функция?

 • Тези функции се изпълняват в процеса-агент.
 • Трябва да бъдат кратки, за да не взимат много от времето на агента.
 • Промяната на състоянието на даден процес би трябвало да става в самия процес.
 • Именно затова промяната и инициализирането на състоянието на Agent-а става във функции, които се изпълняват в процеса му.
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Агента като сървър?

 • Можем да мислим за Agent-а и като за сървър.
  • Агентът е сървър;
  • Процесите, които го използват, са клиенти.
 • Агентът трябва да е много прост сървър, неговата роля е просто да съхранява състояние.
 • Това състояние може да бъде инициализирано, четено и променяно.
 • Тежки изчисления, свързани със състоянието на агента, не са част от неговата роля.
Курс по Elixir 2023, ФМИ

За какво може да позлваме Агент?

 • Проста обвивка на някакъв state.
 • Може да го ползваме като кеш.
 • В реалния живот за кеш няма да ползвате агенти, защото има по-добри инструменти за това.
 • За тестване и междинна работа агентите са добър избор.
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Задачи

Image-Absolute

Курс по Elixir 2023, ФМИ

Задача

 • Най-лесният начин да изпълним нещо конкурентно на текущия ни код е с абстракцията, дадена ни в модула Task.
 • Функциите от този модул работят със специална структура, описваща задачата.
 • За сега не е необходимо напълно да разбираме какво съдържа тази структура.
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Задача

 • Създаваме задача с една от функциите:
  • Task.async/1 - вариант с анонимна функция
  • Task.async/3 - вариант с MFA
 • Можем да получим резултата от изпълнената задача с функциите Task.await/2
Курс по Elixir 2023, ФМИ
task = Task.async(fn -> 1 + 1 end)

# Друга логика може да се изпълни тук...

# Когато сме готови:
Task.await(task) #=> 2
Курс по Elixir 2023, ФМИ

async и await

 • Функцията Task.async всъщност създава нов процес.
 • Този процес изпълнява едно основно действие и връща резултата от него.
 • Функцията Task.await ще блокира текущия процес, докато задачата завърши и резултатът не е наличен.
 • Ако резултатът е наличен, когато я извикаме, направо ще върне стойността му.
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Какво ще стане, ако задачата отнеме твърде много време?

Курс по Elixir 2023, ФМИ

async и await

task = Task.async(fn ->
 Process.sleep(10_000) # Симулираме дълга задача
 1 + 2
end)

Task.await(task)
#=> ** (exit) exited in: Task.await(%Task{...}, 5000)
#=>   ** (EXIT) time out
Курс по Elixir 2023, ФМИ

await и timeout

 • Вторият параметър на Task.await/2 е timeout (5_000 по подразбиране).
 • Ако извикаме await и това време изтече се случва грешка.
 • Можем да дадем цяло положително число за timeout, което означава колко милисекунди да чакаме.
 • Също така може да дадем и атома :infinity (означава, че няма timeout).
Курс по Elixir 2023, ФМИ

await и timeout

task = Task.async(fn ->
 Process.sleep(10_000) # Симулираме дълга задача
 1 + 2
end)

# Ще почакаме около 10 секунди
Task.await(task, 11_000) #=> 3
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Какво ще стане ако извикаме await повторно, след като вече имаме резултат?

Курс по Elixir 2023, ФМИ
task = Task.async(fn -> 2 + 2 end)

Task.await(task) #=> 4
Task.await(task)
#=> ** (exit) exited in: Task.await(%Task{...}, 5000)
#=>   ** (EXIT) time out
Курс по Elixir 2023, ФМИ

async и await

 • Повторното извикване ще блокира и ще чака резултат.
 • Тъй като задачата вече не съществува, няма да има нов резултат.
 • След пет секунди ще има timeout грешка.
 • Изводът е, че едно извикване на async трябва да съответства на точно едно извикване на await!
Курс по Elixir 2023, ФМИ

MFA

task = Task.async(Kernel, :+, [2, 3])
Task.await(task) #=> 5
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Parallel map

defmodule TaskEnum do
 def map(enumerable, fun) do
  enumerable
  |> Enum.map(& Task.async(fn -> fun.(&1) end))
  |> Enum.map(& Task.await(&1))
 end
end
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Проверка за резултат на даден интервал

Image-Absolute

Курс по Elixir 2023, ФМИ

yield

 • Абстракцията Task може да се ползва като future стойностите от други езици и системи.
 • Можем периодично да проверяваме дали задачата е завършила с Task.yield/2.
 • Подобно на Task.await/2, yield блокира текущия процес за дадено време:
  • Ако резултатът не е готов за даденото време връща nil.
  • В противен случай връща {:ok, result}
Курс по Elixir 2023, ФМИ
task = Task.async(fn ->
 Process.sleep(5_000)
 3 + 3
end)
Task.yield(task, 1_000) #=> nil
Task.yield(task, 2_000) #=> nil
Task.yield(task, 3_000) #=> {:ok, 6}
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Какво ще се случи, ако извикаме await или yield от процес различен от този, който е стартирал задачата?

Курс по Elixir 2023, ФМИ
task1 = Task.async(fn -> 4 + 3 end)

Task.async(fn -> Task.yield(task1) end)
#=> ** (EXIT from #PID<0.10199.0>) process exited with reason:
#=>   ** (ArgumentError) task %Task{owner: #PID<0.10199.0>, ...}
#=>    must be queried from the owner
#=>    but was queried from #PID<0.10205.0>
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Структурата Task

Task.async(Kernel, :+, [1, 2])
%Task{
 mfa: {Kernel, :+, 2},
 owner: #PID<0.111.0>,
 pid: #PID<0.125.0>,
 ref: #Reference<0.2737067043.2134179841.80100>
}
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Структурата Task

 • mfa - тройка от модул, име на функция и аргументи, от които започва
  задачата
 • owner - pid-а на процеса стартирал задачата
 • pid - e pid-а на процеса изпълняващ задачата
 • ref - е уникална референция
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Структурата Task

 • На пръв поглед изглежда, че с yield и await poll-ваме резултата от задачата, но не е така.
 • Процесите в Elixir комуникират помежду си чрез размяна на съобщения, което прилича на изпращане на push нотификации.
 • Когато задачата си свърши работата, резултатът бива изпратен до процеса, който я е стартирал (owner-а).
 • Затова само owner-а на задачата може да извика Task.await/2 или Task.yield/2.
 • Използваме ref, за да идентифицираме точно върнатото от задачата съобщение.
Курс по Elixir 2023, ФМИ

За какво тогава изпозваме pid?

Курс по Elixir 2023, ФМИ
defmodule Calc do
 def sum(a, b) when is_number(a) and is_number(b), do: a + b
 def sum(_, _), do: Kernel.exit(:normal)
end
Курс по Elixir 2023, ФМИ
task = Task.async(Calc, :sum, [4, 4])
Task.yield(task) #=> {:ok, 8}

task = Task.async(Calc, :sum, ["5", 4])
{:exit, :normal} = Task.yield(task) #=> {:exit, normal}
Курс по Elixir 2023, ФМИ

yield

 • Всъщност освен nil и {:ok, result}, yield може да върне {:exit, reason}
 • Това се случва, когато процесът изпълняващ задачата е приключил действието си преди да върне резултат на owner-а
 • В този случай owner-ът ще получи служебно съобщение, което идентифицираме по pid-а на задачата.
Курс по Elixir 2023, ФМИ

shutdown

 • Друго нещо, за което ни е необходимо да имаме pid-а на задачата е, ако искаме да я прекратим.
 • Това се прави с функцията Task.shutdown/1.
 • Task.shutdown/1 може да върне същите неща като Task.yield/1
 • Тази функция също може да бъде извикана само от "собственика" на задачата.
 • Когато "загасим" дадена задача, процесът изпълняващ я бива убит, ако не е завършил изпълнението си.
Курс по Elixir 2023, ФМИ

shutdown

task = Task.async(fn -> Process.sleep(10_000) end)

case Task.yield(task) || Task.shutdown(task) do
 {:ok, result} -> result
 {:exit, _} -> {:error, "Task exited!"}
 nil -> {:error, "Task took too much time!"}
end
#=> {:error, "Task took too much time!"}

Process.alive?(task.pid) #=> false
Курс по Elixir 2023, ФМИ

shutdown

 • Има версия Task.shutdown/2.
 • Вторият аргумент е период, който даваме на процеса изпълняващ задачата да се "загаси" сам.
 • След това задачата бива "загасена" на сила.
 • Вторият аргумент може да е и атомът :brutal_kill, това означава: "Убий задачата моментално по специален начин!".
Курс по Elixir 2023, ФМИ

start

 • Можем да стартираме задача без да се интересуваме от резултата.
 • Това се прави с функциите Task.start/1 и Task.start/3.
 • Задачата няма да се "свърже" с родител процеса.
 • Използваме ги, ако просто искаме да "генерираме" някакъв страничен ефект.
  • Пример: Преди да изпратим отговор на заявка стартираме Task, който записва статистики за изпълнението на задачата в база данни. Докато завърши записването, процесът обработващ заявката е върнал отговор и е приключил, т.е. Task няма на кого да върне отговор.
Курс по Elixir 2023, ФМИ

start

Task.start(fn ->
 Process.sleep(5_000)
 IO.puts "Няма време!"
end)
Курс по Elixir 2023, ФМИ

async_stream

Image-Absolute

Курс по Elixir 2023, ФМИ

async_stream

 • Приема колекция и функция, която да изпълни на всеки елемент на колекцията.
 • Подадената функция се изпълнява в различен Task за всеки елемент.
 • Когато опитаме да консумираме този stream, всяка задача ще бъде изчакана дадено време.
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Parallel map.
Пак ли?

defmodule TaskEnum do
 def map(enumerable, fun, opts \\ []) do
  # Колко задачи могат да бъдат изпълнени паралелно
   max_workers = Keyword.get(opts, :max_workers, System.schedulers_online())
  # Трябва ли отговорите да са в същия ред. Тъй като времето
  # за изпълнение е различно, то отговорите трябва да се буферират
  # и подредят, което заема допълнително памет.
  ordered = Keyword.get(opts, :ordered, true)
  
  enumerable
  |> Task.async_stream(fun, max_workers: max_workers, ordered: ordered)
  |> Stream.map(fn {:ok, val} -> val end)
  |> Enum.to_list()
 end
end
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Време за Демо

Image-Absolute

Курс по Elixir 2023, ФМИ

Край

Image-Absolute

Курс по Elixir 2023, ФМИ