Ecto

Курс по Elixir 2023, ФМИ

Да си припомним

 1. Метапрограмирането на Elixir може да манипулира кода до такава степен, че писането на собствен синтаксис не е трудно.
 2. Всичко в Elixir е процеси, често OTP Application-и
Курс по Elixir 2023, ФМИ

To ORM or not to ORM?

 • RM (relational mapper) има за цел да преобразува структурирани данни между системи, които имат доста различни структури от данни.
 • ORM (Object-relational mapper) често прави това между таблици в релационни бази от данни и обектно-ориентирани езици.
 • При Elixir нямаме O-то, но пък имаме структури.
Курс по Elixir 2023, ФМИ

To ORM or not to ORM?

 • Можем да map-нем структура към таблица и можем да дефинираме структурата като схема на тази таблица.
 • Можем да map-нем релации между таблици към структури и техни полета, сочещи към други структури.
Курс по Elixir 2023, ФМИ

To ORM or not to ORM?

 • При повечето ORM-ове правим доста усилие да имаме mutable state, представляващ DB state.
 • При Ecto нямаме mutable state, имаме структура, която представлява ред от таблица, на която можем да приложим промяна(changeset) и да я запазим.
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Какво е Ecto?

 • Ecto не е framework, a по-скоро множество от инструменти за:
  • Имплементация на Repository pattern за комуникация с база данни (или други).
  • Дефиниране на схеми.
  • Дефиниране на валидации.
  • Дефиниране на операции чрез структури от данни (query).
  • Дефиниране на промени чрез структури от данни (changeset).
 • Можем да използваме всеки от инструментите отделно (валидации без бази данни, например changeset за обработка на уеб форма).
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Какво е Ecto?

 • Ecto е relational mapper, чиито миграции са на DSL (domain specific language), който е направо SQL в Elixir.
 • Ecto e relational mapper, чиито модели са просто структури, често 1-1 с таблицата в базата.
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Какво е Ecto?

 • Ecto е query builder, който с метапрограмиране ни дава възмоцност да пишем DSL за заявки, много близък до SQL.
 • Ecto е абстракция над adapter към дадена база от данни, така поддържа подобен език за множество различни бази.
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Какво е Ecto?

 • Ecto ни позволява да пишем и изпращаме чист SQL с фрагменти и string-заявки.
 • Еcto идва с мощен инструмент за валидиране и трансформиране на данни.
 • Ecto е инструмент за работа с бази от данни, може да се използва по много различни начини, в зависимост кои части от него изберем да ползваме.
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Подготовка

 • Да си направим нов проект!
 • Малка библиотека за пазене на книги:
mix new books --sup
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto Setup

 • За да си инсталираме Ecto ни трябва ecto_sql и адаптер.
 • За адаптер ще ползваме postgres, но има много други.
 • Това са ни началните deps:
 defp deps do
  [
   {:ecto_sql, "~> 3.10"},
   {:postgrex, ">= 0.0.0"}
  ]
 end
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto Setup

 • Сега само трябва да ги инсталираме и да направим няколко промени.
 • Командата ecto.gen.repo ще ни каже какво да променим:
cd books

mix deps.get
mix ecto.gen.repo -r Books.Repo
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto Setup

 • Промените са да добавим Books.Repo като дете на Supervisor-a и да го конфигурираме:
# Books.Application

children = [
 Books.Repo
]
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto Setup

 • Промените са да добавим Books.Repo като дете на Supervisor-a и да го конфигурираме:
# config/config.exs

import Config

config :books,
 ecto_repos: [Books.Repo]


config :books, Books.Repo,
 database: "books",
 username: "booker",
 password: "bookerpass",
 hostname: "localhost"
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto Setup

 • Ще ни трябва и потребител в базата:
CREATE USER booker WITH LOGIN ENCRYPTED PASSWORD 'bookerpass' CREATEDB;
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto Setup

 • И можем да създадем базата си, защото имаме всичко необходимо:
mix ecto.create
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto Repo

 • Ecto ни генерира Repo (Books.Repo) което ни дава начин да се свържем с базата данни.
 • То представлява процес, който включваме към application-а си.
 • Също така задава адаптера към базата данни.
defmodule Books.Repo do
 use Ecto.Repo,
  otp_app: :books,
  adapter: Ecto.Adapters.Postgres
end
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto Repo

 • Можем да го използваме да пишем заявки към базата.
Books.Repo.query("SELECT 1")
#=> {:ok,
#=> %Postgrex.Result{
#=>  command: :select,
#=>  columns: ["?column?"],
#=>  rows: [[1]],
#=>  num_rows: 1,
#=>  connection_id: 2860814,
#=>  messages: []
#=> }}
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto и миграции

 • Ecto работи с миграции, които дефинират схемата на базата.
 • Миграциите се намират в priv/repo/migrations/ и са Elexir модули имплементиращи поведението Ecto.Migration.
 • Имат функция change която задава промяната в базата, но също може да имат up и down, ако искаме по-добър контрол на отмяна на миграция.
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto и миграции

 • Ecto идва с mix команда за генериране на миграции:
mix ecto.gen.migration create_books
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto и миграции

 • Файловете на миграциите започват с дата на генериране, за да имат определен ред при прилагане.
 • Скелетът на миграцията е модул, който има празен change.
 • Ние ще го заменим с up и down за да демонстрираме create table и drop table.
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto и миграции

 def up do
  create table(:books) do
   add :isbn,    :string, size: 32
   add :title,    :string
   add :description, :string
   add :author_name, :string
   add :year,    :integer
   add :language,  :string

   timestamps()
  end
 end


 def down do
  drop table(:books)
 end
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto и миграции

 • Командата mix ecto.migrate ще приложи, неприложените миграции.
 • Какво е приложено се пази в таблицата schema_migrations.
 • С mix ecto.rollback --step N можем да върнем N миграции назад.
 • За това е нужно да имаме up и down функциите за по сложни случаи.
 • C mix ecto.rollback се връщаме с една стъпка назад.
 • C mix ecto.rollback --all за да се върнем назад до началната база.
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto и миграции

  Column  |       Type       | Nullable |
-------------+--------------------------------+----------+
 id     | bigint             | not null |
 isbn    | character varying(32)     |     |
 title    | character varying(255)     |     |
 description | character varying(255)     |     |
 author_name | character varying(255)     |     |
 year    | integer            |     |
 language  | character varying(255)     |     |
 inserted_at | timestamp(0) without time zone | not null |
 updated_at | timestamp(0) without time zone | not null |
Indexes:
  "books_pkey" PRIMARY KEY, btree (id)

Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto и миграции

 • Добра идея е да си добавим още една миграция с уникален индекс по isbn:
 def change do
  create unique_index(:books, [:isbn], name: :books_isbn_unique_idx)
 end
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto и миграции

 • Миграциите ни дават възможност да си създаваме всякакви структури в схемата.
 • Има синтаксис за индекси, релации и много други.
 • Можем и да пишем чист SQL с execute.
 • За повече информация тук
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto и заявки

 • Можем да използваме Ecto DSL да пишем всякакви заявки към базата.
 • Няма защо да дефинираме RM (relational mapping) за да правим заявки от Repo.
 • Такива заявки наричаме schemaless - не сме дефинирали схема в Elixir но ги правим.
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto и заявки : insert_all

 • Този тип заявки могат да запишат в базата един или много редове:
 def insert_book!(isbn, title, description, author_name, year, language) do
  {1, [%{id: id}]} =
   Repo.insert_all(
    "books",
    [
     [
      isbn: isbn,
      title: title,
      description: description,
      author_name: author_name,
      year: year,
      language: language,
      inserted_at: DateTime.utc_now(),
      updated_at: DateTime.utc_now()
     ]
    ],
    returning: [:id]
   )

  id
 end
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto и заявки : all

 • С Repo.all можем да правим SELECT заявки:
 def books_by_year(year) do
  query =
   from("books",
    where: [year: ^year],
    select: [:title, :author_name]
   )

  Repo.all(query)
 end
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto и заявки : all

 • Repo.all също така поддържа всичко, нужно на SELECТ, като group_by, limit, join и други:
 def books_by_years_or_authors(years, authors) do
  query =
   from(b in "books",
    where: b.year in ^years or b.author_name in ^authors,
    select: [:id, :isbn, :title, :author_name, :year, :description]
   )

  Repo.all(query)
 end
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto и заявки : one

 • Функцията Repo.one се ползва ако задължително очакваме един резултат максимално:
 def book_by_id(id) do
  query =
   from("books",
    where: [id: ^id],
    select: [:id, :title, :author_name, :year]
   )

  Repo.one(query)
 end
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto и заявки : update_all

 • Можем да използваме цялата сила на езика за заявки за да направим UPDATE:
 def update_book_description!(book_id, description) do
  query = from(b in "books", where: b.id == ^book_id)

  {1, _} = Repo.update_all(query, set: [description: description])
 end
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto и заявки : delete_all

 • Това се отнася и за DELETE:
 def delete_book_by_isbn!(isbn) do
  query = from(b in "books", where: b.isbn == ^isbn)

  {1, _} = Repo.delete_all(query)
 end
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto схеми

 • Можем да използваме Ecto само като query builder.
 • Но можем да изберем и да опишем схемата си със структури.
 • Така получаваме няколко неща:
  • Описание и документация на таблиците в кода, както и структурирано представяне, не просто map-ове.
  • Валидация на ниво Elixir код.
  • Лесен начин на зареждане на свързани редове от други таблици (preload).
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto схеми : с миграции

 • Ако си дефинираме миграция за countries така:
 def change do
  create table(:countries) do
   add :name, :string, size: 32, null: false
   add :code, :string, size: 2, null: false

   timestamps()
  end

  create unique_index(:countries, [:name])
  create unique_index(:countries, [:code])
 end
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto схеми : с миграции

 • Съответната схема би била:
defmodule Books.Country do
 use Ecto.Schema

 import Ecto.Changeset

 schema "countries" do
  field(:name, :string)
  field(:code, :string)

  timestamps()
 end
end
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto схеми : с миграции

 • Схемата съответства на миграцията и дефинира Elixir структура.
 • Вече е възможно да създадем %Books.Country{name: "Bulgaria", code: "BG"} и тази структура би могла да се запази като ред в базата.
 • Схемата може да се ползва и за създаване на changeset.
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto changeset

 • Използват се за да трансформират (cast) неструктурирани данни (map), в нещо структурирано, като ни осигуряват валидни и сигурни данни.
 • Могат да се ползват и за промени, като diff. Като промяната е от валидни данни до нови, отново валидни данни.
 • Данните са винаги консистентни, защото ние сами си описваме правилата за валидация.
 • Валидацията води до changeset, който е или валиден или не. Ако не е валиден съдържа структурирани грешки във формат, който очакваме.
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto changeset

 • Пример за changeset за схемата Country:
 def changeset(%__MODULE__{} = country, attrs) do
  country
  |> cast(attrs, [:name, :code])
  |> validate_required([:name, :code])
  |> validate_length(:code, min: 2, max: 2)
  |> validate_length(:name, min: 4, max: 64)
  |> unique_constraint(:code)
  |> unique_constraint(:name)
  |> validate_code()
  |> validate_name()
 end
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto changeset

 • Функциите за валидация идват от Ecto.Changeset, можем да си ги import-нем.
 • Функцията cast/3 създава changeset от позната структура, неструктурирани атрибути и полета, които да извлечем от тези атрибути.
 • Само зададените полета попадат в changeset-a.
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto changeset

 • С функцията validate_required/2 си осигуряваме, че задължителните полета съществуват.
 • С функцията validate_length/3 валидираме дължините на низовете.
 • С функцията unique_constraint/2 си осигуряваме, че вече няма такива стойности в базата данни.
 • Можем да си пишем и наша си валидация, използвайки структурата и свойствата на changeset.
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto changeset

 • Пример за специфична валидация:
 defp validate_code(%Ecto.Changeset{valid?: false} = changeset), do: changeset

 defp validate_code(changeset) do
  code = get_field(changeset, :code)

  if code != String.upcase(code) do
   add_error(changeset, :code, "Country code has to be in uppercase!")
  else
   changeset
  end
 end
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto changeset и бази данни

 • Невалиден changeset не може да се запази в базата, даже няма да има заявка:
changeset = Country.changeset(%Country{}, %{name: "Bulgaria", code: "bg"})

{:error, changeset} = Repo.insert(changeset)

changeset.valid?
#=> false

changeset.errors
#=> [code: {"Country code has to be in uppercase!", []}]
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto асоциации

 • В релационните бази от данни има релации между таблиците.
 • Ecto, в ролята си на mapper поддържа представяне на тези релации като асоциации.
 • Схемите, които са реферирани имат has_one или has_many асоциации.
 • Схемите, които реферират използват belongs_to за да изразят това.
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto асоциации

 • Нека имаме миграцията:
 def change do
  create table(:authors) do
   add :first_name, :string, size: 32, null: false
   add :last_name, :string, size: 32, null: false
   add :birth_date, :date
   add :country_id, references(:countries), null: false

   timestamps()
  end

  create index(:authors, [:first_name, :last_name])
 end
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto асоциации

 • Декларираме, че таблицата authors има FK (foreign key) country_id.
 • references приема таблицата, която се реферира и опции като какво да стане при триене или промяна на зависимостта.
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto асоциации

 • Схемата Author представлява:
 schema "authors" do
  field(:first_name, :string)
  field(:last_name, :string)
  field(:birth_date, :date)

  field(:name, :string, virtual: true)

  belongs_to(:country, Books.Country)

  timestamps()
 end
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto асоциации : belongs_to

 • С belongs_to изразяваме, че таблицата на схемата реферира друга таблица с FK.
 • Има множоство от опции. Пример е, че ако реферираната схема се казва Country, то автоматично се ползва country_id.
 • Ако FK се казваше the_country_id нямаше да стане. Бихме дефинирари belongs_to(:country, Books.Country, foreign_key: :the_country_id).
 • Вижте документацията за всички опции.
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto асоциации

 • Схемата Country се променя на:
 schema "countries" do
  field(:name, :string)
  field(:code, :string)

  has_many :authors, Books.Author

  timestamps()
 end
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto асоциации : has_many/has_one

 • С has_many/has_one изразяваме, че таблицата на схемата е реферирана от друга таблица с FK.
 • Поддържа подобни опции на belongs_to, филтри, име на FK и други.
 • Можем да изразим many-to-many връзка с междинна таблица, като използваме through: [<междинна-асоциация>, <асоциация>] от двете страни на релацията.
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto асоциации : many_to_many

 • За many_to_many релацията има по добър начин за изразяване:
 def change do
  create table(:authors_books) do
   add :author_id, references(:authors), null: false
   add :book_id, references(:books), null: false
  end
 end

# Books.Book:
 many_to_many :authors, Author, join_through: "authors_books"

# Books.Author:
 many_to_many :books, Book, join_through: "authors_books"
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto асоциации и changesets

 • Можем просто да задаваме id-тата на асоцияциите:
 def changeset(%__MODULE__{} = author, %{country_id: _} = attrs) do
  author
  |> cast(attrs, [:first_name, :last_name, :birth_date, :country_id])
  |> validate_required([:first_name, :last_name, :country_id])
  |> foreign_key_constraint(:country_id)
  |> validate()
 end

 defp validate(changeset) do
  changeset
  |> validate_length(:first_name, min: 1, max: 32)
  |> validate_length(:last_name, min: 1, max: 32)
 end
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto асоциации и changesets

 • Можем и да задаваме целите асоциации:
 def changeset(%__MODULE__{} = author, %{country: country} = attrs) do
  author
  |> cast(attrs, [:first_name, :last_name, :birth_date])
  |> validate_required([:first_name, :last_name])
  |> check_country(country)
  |> validate()
 end
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto асоциации и changesets

 • Важното е да проверим дали асоциацията вече съществува ако има unique constraint:
 defp check_country(%{valid?: false} = changeset, _), do: changeset

 defp check_country(changeset, country) do
  country_changeset = Country.changeset(%Country{}, country)

  if country_changeset.valid? do
   put_country(Repo.get_by(Country, name: get_field(country_changeset, :name)), changeset)
  else
   changeset
  end
 end
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto асоциации и changesets

 • След, което да я запишем или само маркираме:
 defp put_country(nil, changeset) do
  cast_assoc(changeset, :country, required: true, with: &Books.Country.changeset/2)
 end

 defp put_country(country, changeset) do
  put_assoc(changeset, :country, country)
 end
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto асоциации и changesets

 • При many_to_many подобно нещо става още по-сложно.
 • Затова записване на асоциации по id-та винаги е най-лесният и по-SQL вариант.
 • Когато relational mapping-ът започне да създава твърде много работа, просто опростете нещата, като използвате по-близък до базата код.
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto асоциации и заявки

 • По подразбиране асоциацията не се зарежда при SELECT:
%Books.Author{
 id: 68,
 first_name: "Иван",
 last_name: "Александров",
 birth_date: ~D[1996-05-13],
 name: nil,
 country_id: 66,
 country: #Ecto.Association.NotLoaded<association :country is not loaded>,
 books: #Ecto.Association.NotLoaded<association :books is not loaded>,
 ...
}
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto асоциации и заявки

 • Можем да заредим асоциациите си с preload:
 author = Books.Repo.preload(author, :country)

 %Country{name: "Bulgaria", code: "BG", id: ^country_id} = author.country
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto асоциации и заявки

 • Можем да задаваме preload и в заявки, елиминирайки N+1 проблема:
 def by_country_name(country_name) do
  query = from(
   a in __MODULE__,
   join: c in Country,
   on: a.country_id == c.id,
   where: c.name == ^country_name,
   preload: [:country]
  )

  query = from(a in query, select_merge: %{name: fragment("? || ' ' || ?", a.first_name, a.last_name)})

  Repo.all(query)
 end
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Повече за Ecto заявки

 • Можем динамично да си строим завики като строим заявка от заявка from q in query.
 • Можем да го правим и с Ecto.query.where, Ecto.query.group_by и тн.
 • Можем да си дефинираме виртуални полета и да ги запълваме с select_merge.
 • Когато искаме да направим нещо по специфично за базата, за което нямаме изразно средство в Ecto, можем да ползваме fragment.
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto changeset без schema

 • Можем да използваме changeset без схема.
 • Така можем да си напишем валидация за JSON или за каквито и да е map-ове.
 • Можем и да ползваме changeset със schema, но без база данни и таблица, да речем за валидация на по-структурирани данни без модел в базата.
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto changeset без schema

data = %{}
types = %{name: :string, email: :string}

changeset =
 {data, types}
 |> Ecto.Changeset.cast(params["sign_up"], Map.keys(types))
 |> validate_required(...)
 |> validate_length(...)

Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto changeset с embedded_schema

 • Със схема, но без таблица свързана с нея:
defmodule SignUp do
 @mail_regex ~r/^[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,4}$/

 embedded_schema do
  field(:name, :string)
  field(:email, :string)
 end

 def changeset(sign_up, attrs \\ %{}) do
  sign_up
  |> cast(attrs, [:name, :email])
  |> validate_required([:name, :email])
  |> validate_length(:name, min: 4, max: 64)
  |> validate_format(field, @mail_regex)
 end
end
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto транзакции

 • Ecto поддържа работа с транзакции по няколко начина.
 • Най-простият начин е просто код, съдържащ заявки да е подаден като функция, която да се изпълни в транзакция.
 • Поддържа се и динамично построяване на транзакции (Ecto.Multi).
 • Чрез Ecto.Multi можем да си строим и batch insert-и към базата данни.
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto транзакции

 • Примерна транзакция за запис на книга:
 {:ok, book_id} =
  Books.Repo.transaction(fn ->
   {:ok, %{id: country_id}} = Books.insert_or_get_country("USA", "US")

   {:ok, %{id: author_id}} =
    Books.insert_or_get_author(
     "Дан",
     "Симънс",
     Date.from_iso8601!("1948-04-04"),
     country_id
    )

   book_id = Books.insert_book!("978-619-152-344-3", "Ужас", @desc, 2013, "български")
   :ok = Books.add_authors_to_book(book_id, [author_id])

   book_id
  end)
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto транзакции

 • Ако някъде из кода има грешка (raise) транзакцията ще се rollback-не.
 • Ако извикаме Book.Repo.rollback(:some_error), транзакцията ще се rollback-не.
 • Ако няма грешки транзакцията ще мине и ще върне като резултат резултатът от функцията.
 • Ако транзакцията не мине, ще върне {:error, <some_error>}.
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto транзакции

 {:ok, %{book_id: book_id}} =
  Multi.new()
  |> Multi.run(:country, fn _repo, _current_state ->
   {:ok, %Books.Country{}} = Books.insert_or_get_country("USA", "US")
  end)
  |> Multi.run(:author, fn _repo, %{country: %{id: country_id}} ->
   {:ok, %{id: author_id}} =
    Books.insert_or_get_author(
     "Дан",
     "Симънс",
     Date.from_iso8601!("1948-04-04"),
     country_id
    )
  end)
  |> Multi.run(:book_id, fn _repo, _current_state ->
   {:ok, Books.insert_book!("978-619-152-344-3", "Ужас", @desc, 2013, "български")}
  end)
  |> Multi.run(:authors_books, fn _repo, %{book_id: book_id, author: %{id: author_id}} ->
   case Books.add_authors_to_book(book_id, [author_id]) do
    :ok ->
     {:ok, nil}

    error ->
     error
   end
  end)
  |> Books.Repo.transaction()
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto транзакции

 • Ако някъде из кода има грешка (raise) транзакцията ще се rollback-не.
 • Ако извикаме Book.Repo.rollback(:some_error), транзакцията ще се rollback-не.
 • Ако някоя стъпка върне {:error, <some_error>}, транзакцията ще се rollback-не.
 • Ако няма грешки транзакцията ще мине и ще върне като резултат map в който за името на всяка стъпка имаме резултата ѝ.
 • Ако транзакцията не мине, ще върне {:error, <стъпка>, changeset, current_state}.
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto транзакции

 • Ecto.Multi има няколко функции, да речем за insert и update, но run е най-изразителната.
 • Идеята е декларативно и динамично да си построим транзакцията.
 • Трябва да се внимава да не се разхвърля кода из много функции и да стане труден за проследяване и четене.
 • Може да се ползва с Enum.reduce за построяване на batch insert в транзакция например.
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Ecto транзакции

 • Пример за Ecto.Multi и операции в транзакция, базирани на списък:
 def add_authors_to_book(book_id, author_ids) do
  steps =
   Enum.reduce(author_ids, Ecto.Multi.new(), fn author_id, steps ->
    name = "step_#{book_id}_#{author_id}"
    Ecto.Multi.insert(steps, name, %AuthorBook{book_id: book_id, author_id: author_id})
   end)

  case Repo.transaction(steps) do
   {:ok, _} ->
    :ok

   {:error, _, changeset, _changes_so_far} ->
    {:error, changeset}
  end
 end
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Тестване с Ecto

 • За да тестваме код свързан с база от данни трябва да си осигуриме празна база данни за всеки тест.
 • Така няма да има изненади в резултатите, които очакваме.
 • Ecto идва със специален sandbox за тестване, който ни осигурява това.
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Тестване с Ecto

 • Първо се нуждаем от конфигурация за тестване (config/test.exs).
 • Важно е да сложим за pool Ecto.Adapters.SQL.Sandbox, така базата ще бъде чистена на всеки тест:
import Config

config :books, Books.Repo,
 pool: Ecto.Adapters.SQL.Sandbox,
 database: "books_test",
 username: "booker",
 password: "bookerpass",
 hostname: "localhost"
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Тестване с Ecto

 • В test/test_helper.exs дефинираме mode-ът на Sandbox:
ExUnit.start()

Ecto.Adapters.SQL.Sandbox.mode(Books.Repo, :manual)
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Тестване с Ecto

 • С :manual mode, ще трябва преди всеки тест да си checkout-не connection към базата ръчно.
 • Един такъв connection винаги се изпълнява в траназакция, която след теста се rollback-ва.
 • Поддържат се {:shared, <pid>>} и :auto mode-ове. Ако искаме няколко процеса да ползват същия connection ползваме shared например.
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Тестване с Ecto

 • Сега можем да си напишем Books.RepoCase:
# In test/support/repo_case.ex

defmodule Books.RepoCase do
 use ExUnit.CaseTemplate

 using do
  quote do
   alias Books.Repo

   import Ecto
   import Ecto.Query
   import Books.RepoCase
  end
 end

 setup tags do
  :ok = Ecto.Adapters.SQL.Sandbox.checkout(Books.Repo)

  unless tags[:async] do
   Ecto.Adapters.SQL.Sandbox.mode(Books.Repo, {:shared, self()})
  end

  :ok
 end
end
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Тестване с Ecto

 • Така ако сме в :async mode всеки тест ще си има собствен connection, със собствен DB transaction.
 • Това позволява да имаме конкурентни тестове към базата.
 • Postgrex driver-ът позволява това, други driver-и не го позволяват и затова трябва да се провери за даден driver дали се поддържа.
 • Ако :async е false, сме в :shared mode, което значи, че всеки процес, който текущият тест пусне ще ползва същия connection.
 • Повече прочетете тук
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Тестване с Ecto

 • За да се компилира RepoCase ще трябва да променим mix.exs:
 def project do
  [
   app: :books,
   version: "0.1.0",
   elixir: "~> 1.14",
   start_permanent: Mix.env() == :prod,
   elixirc_paths: elixirc_paths(Mix.env()),
   aliases: aliases(),
   deps: deps()
  ]
 end
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Тестване с Ecto

 • За да се компилира RepoCase ще трябва да променим mix.exs:
 defp aliases do
  [
   test: ["ecto.create --quiet", "ecto.migrate", "test"]
  ]
 end

 defp elixirc_paths(:test), do: ["lib", "test/support"]
 defp elixirc_paths(_), do: ["lib"]
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Тестване с Ecto

 • Сега можем да си дефинираме DB тестове:
defmodule BooksTest do
 use Books.RepoCase

 test "schemaless queries" do
  insert_test_books!()

  books = Books.books_by_year(2013)
  assert books == []

  #...
 end
end
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Advanced Ecto

 • Работа с JSONB и blob колони.
 • Възможността да си дефинираме наш Ecto тип.
 • Фрагменти и специфични заявки към базата данни.
 • Да разгледаме малко код!
Курс по Elixir 2023, ФМИ

Край

 • Можете да пробвате и други адаптери Etso : Ecto+ETS е интересен.
 • Можете да имате multi-tenant система с префикси по схема.
 • Можете да имплементирате multi-tenancy и с FK.
 • Има още много интересни теми и функционалности край Ecto, DBConnection, драйверите. Има и книга.
Курс по Elixir 2023, ФМИ