Абстракцията GenServer

Съдържание

 • Малко теория.
 • Демо.
 • Какво е GenServer?
 • Практически примери с GenServer.

Малко теория

Къде е проблемът?

# сървър
pid = spawn(fn -> 
 receive do
  {:call, {pid, ref}, msg} -> 
    # Do the work
    send(pid, {:reply, ref, msg}
 end
end)

# клиент
ref = Process.monitor(pid)
send(pid, {:call, {self(), ref}, msg})

receive do
 {^ref, reply} ->
  Process.demonitor(ref, [:flush])
  reply

 {:DOWN, ^ref, :process, ^pid, status} ->
  exit(status)
after
  5_000 -> 
    Process.demonitor(ref, [:flush])
    :timeout # will retry
end

Къде е проблемът?

# сървър
pid = spawn(fn -> 
 receive do
  {:call, {pid, ref}, msg} -> 
    Process.sleep(6_000)
    send(pid, {:reply, ref, msg}
 end
end)

# клиент
ref = Process.monitor(pid)
send(pid, {:call, {self(), ref}, msg})

receive do
 {^ref, reply} ->
  Process.demonitor(ref, [:flush])
  reply

 {:DOWN, ^ref, :process, ^pid, status} ->
  exit(status)
after
  5_000 -> 
    Process.demonitor(ref, [:flush])
    :timeout # will retry
end

Late reply

 • Обработката на съобщението отнема по-дълго от времето, което клиентът очаква.
 • Все пак съобщението е обработено и отговорът е изпратен.
 • Това съобщение никога няма да бъде прочетено от клиента, защото ref няма да се съпостави с никой бъдещ make_ref().
 • Как да решим проблема?
  • Proxy process - сложно и неефективно;
  • Нещо по-добро.

Late reply - решение

 • EEP 53 - Process aliases preventing late replies reaching clients
 • alias - псевдоним на PID, който може да се използва вместо PID в send/2 и да живее по-кратко от процеса.
 • Псевдонимът е от тип ref. От OTP/24 ref винаги е валидна дестинация при изпращане на съобщения.
 • Ако ref не е псевдоним на процес или е деактивиран псевдоним, съобщенията drop-ват без грешки (silently).

OTP/24 - Process alias

pid = spawn(fn -> 
 receive do
  {:call, ref_alias, msg} -> 
    Process.sleep(6_000)
    send(ref_alias, {:reply, ref_alias, msg}
 end
end)

ref_alias = Process.monitor(pid, alias: :demonitor)
send(pid, {:call, ref_alias, msg})

receive do
 {^ref_alias, reply} ->
  Process.demonitor(ref_alias, [:flush])
  reply

 {:DOWN, ^ref_alias, :process, ^pid, status} ->
  exit(status)
after
  5_000 -> 
    Process.demonitor(ref_alias, [:flush])
    :timeout # will retry
end

Обработка на съобщения

 • Какво се случва, когато дадено съобщение не е съпоставено с никой шаблон в receive?
  • A: Съобщението никога не може да бъде съпоставено и се изтрива.
  • B: Съобщението се връща в пощенската кутия и ще се опита да се съпостави в бъдеще?
 • Съобщенията, които не се съпоставят с никой шаблон се добавят в Save Queue.
 • Когато някое съобщение се съпостави, съобщенията от Save Queue се добавят обратно към началото пощенската кутия.
 • Защо?

Actor model

 • Всичко е Actor (подобно на "всичко е обект").
 • Един Actor може:
  • Да изпраща краен брой съобщения до други Actor-и;
  • Да създава краен брой нови Actor-и;
  • Да дефинира поведение, което ще се изпълни, кога се получи ново съобщение.
 • Съобщенията се пращат асинхронно.
defmodule Looper do 
 def loop(expected) do
  receive do
   {:get_if_third_arg_matches, pid, ^expected} -> 
    send(pid, {:matches, expected})
    loop(expected)

   {:replace_expected, new_expected} -> 
    loop(new_expected)
  end
 end
end

pid = spawn(Looper, :loop, ["expected string"])
send(pid, {:get_if_third_arg_matches, self(), "expected string"})
send(pid, {:get_if_third_arg_matches, self(), "another string"})
send(pid, {:get_if_third_arg_matches, self(), "never match"})
send(pid, {:get_if_third_arg_matches, self(), "another string"})
send(pid, {:replace_expected, "another string"})

flush()
# ???
# ???
# ???
defmodule Looper do 
 def loop(expected) do
  receive do
   {:get_if_third_arg_matches, pid, ^expected} -> 
    send(pid, {:matches, expected})
    loop(expected)

   {:replace_expected, new_expected} -> 
    loop(new_expected)
  end
 end
end

pid = spawn(Looper, :loop, ["expected string"])
send(pid, {:get_if_third_arg_matches, self(), "expected string"})
send(pid, {:get_if_third_arg_matches, self(), "another string"})
send(pid, {:get_if_third_arg_matches, self(), "never match"})
send(pid, {:get_if_third_arg_matches, self(), "another string"})
send(pid, {:replace_expected, "another string"})

flush()
# {:matches, "expected string"}
# {:matches, "another string"}
# {:matches, "another string"}

Selective Receive

 • Как да дадем приоритет на някои съобщения, игнорирайки реда на пристигането им?
 • Пример: Десетото съобщение в кутията е с приоритет :high и искаме да го обработим първо.
  • Забележка: Съобщенията нямат приоритет на ниво виртуална машина. Приоритетът съществува само в изискванията на нашата програма.
 • Решение: "Навързваме" няколко receive блока и "търсим" съобщенията с висок приоритет в първия receive.
 • Опасно, защото можем да изпълним голям брой повтарящи се съпоставяния.

Selective Receive

 • Ако ни се наложи на практика, може би трябва да преосмислим дизайна на нашата система.
 • Ако наистина имаме нужда от selective receive, то можем разгледаме алтернативни варианти:
  • Всички съобщения се четат и се записват в heap или дърво.
  • Ключът на съобщението съдържа неговия приоритет.
  • Вадим съобщенията с най-висок/най-нисък приоритет и ги обработваме.
 • Ако не поддържаме динамична смяна на шаблоните, то е добра идея да имаме catch-all шаблон в края на receive блока.

Без Selective Receive

defmodule Receiver do
 def loop() do
  Process.sleep(100)
  receive do
   {:high_priority, pid, ref, msg} -> send(pid, {ref, :high})
   {:low_priority, pid, ref, msg} -> send(pid, {ref, :low})
  end
  loop()
 end
end

pid = spawn(Receiver, :loop, [])
send(pid, {:low_priority, self(), make_ref(), :hello})
send(pid, {:low_priority, self(), make_ref(), :hello})
send(pid, {:high_priority, self(), make_ref(), :HELLO})

flush()
# {#Reference<0.2940497199.2689335301.9958>, :low}
# {#Reference<0.2940497199.2689335301.9968>, :low}
# {#Reference<0.2940497199.2689335301.9979>, :high}

Selective Receive - неработещ пример

defmodule Receiver do
 def important_first() do
  Process.sleep(100)
  receive do
   {:high_priority, pid, ref, msg} -> send(pid, {ref, :high})
  end
  receive do
   {:low_priority, pid, ref, msg} -> send(pid, {ref, :low})
  end
  important_first()
 end
end

pid = spawn(Receiver, :important_first, [])
send(pid, {:low_priority, self(), make_ref(), :hello})
send(pid, {:low_priority, self(), make_ref(), :hello})
send(pid, {:high_priority, self(), make_ref(), :HELLO})

flush()
# ???
# ??? 
# ???

Selective Receive - неработещ пример

defmodule Receiver do
 def important_first() do
  Process.sleep(100)
  receive do
   {:high_priority, pid, ref, msg} -> send(pid, {ref, :high})
  end
  receive do
   {:low_priority, pid, ref, msg} -> send(pid, {ref, :low})
  end
  important_first()
 end
end

pid = spawn(Receiver, :important_first, [])
send(pid, {:low_priority, self(), make_ref(), :hello})
send(pid, {:low_priority, self(), make_ref(), :hello})
send(pid, {:high_priority, self(), make_ref(), :HELLO})

flush()
# {#Reference<0.2940497199.2689335302.9720>, :high}
# {#Reference<0.2940497199.2689335302.9704>, :low}
# Блокирали сме в първия receive, второто low не се изпълнява

Selective Receive - работещ пример

defmodule Receiver do
 def important_first() do
  Process.sleep(100)
  receive do
   {:high_priority, pid, ref, msg} -> send(pid, {ref, :high})
  after 0 ->
   receive do
    {:low_priority, pid, ref, msg} -> send(pid, {ref, :low})
   end
  end
  important_first()
 end
end

pid = spawn(Receiver, :important_first, [])
send(pid, {:low_priority, self(), make_ref(), :hello})
send(pid, {:low_priority, self(), make_ref(), :hello})
send(pid, {:high_priority, self(), make_ref(), :HELLO})

flush()
# {#Reference<0.2940497199.2689335302.9720>, :high}
# {#Reference<0.2940497199.2689335302.9704>, :low}
# {#Reference<0.2940497199.2689335302.9714>, :low}

Selective Receive - Worst Case

defmodule Looper do
 def loop(expected) do
  receive do
   ^expected when rem(expected, 1000) == 0 -> 
    IO.puts("[#{DateTime.utc_now}] Received #{expected}")
    loop(expected - 1)

   loop(expected - 1)
   ^expected -> loop(expected - 1)
  end
 end
end

pid = spawn(Looper, :loop, [1_000_000])
for i <- 1..1_000_000, do: send(pid, i)
# [2023-03-20 17:26:44.533652Z] Received 1000000
# [2023-03-20 17:26:49.362306Z] Received 999000
# [2023-03-20 17:26:54.228245Z] Received 998000
# [2023-03-20 17:26:59.092978Z] Received 997000
# [2023-03-20 17:27:03.910761Z] Received 996000
# Read 4k messages in 20 seconds, 996k to go

Selective Receive - Best Case

defmodule Looper do
 def loop(expected) do
  receive do
   ^expected when rem(expected, 1000) == 0 -> 
    IO.puts("[#{DateTime.utc_now}] Received #{expected}")
    loop(expected - 1)

   ^expected -> loop(expected - 1)
  end
 end
end

pid = spawn(Looper, :loop, [1_000_000])
for i <- 1_000_000..1, do: send(pid, i)
# [2023-03-20 17:28:32.210224Z] Received 1000000
# [2023-03-20 17:28:32.214683Z] Received 999000
# [2023-03-20 17:28:33.217271Z] Received 1000
# Read 1M messages in 1 second

Много съобщения

 • Съобщенията се прочитат в реда, в който са получени.
 • Проблем: 10 милиона съобщения са получени преди съобщението, което чакаме.
 • OTP/24 - Improved receive optimizations
 • Ако във всички шаблони очакваме референция, то компилаторът прави оптимизация:
  • Съобщенията, получени преди извикването на make_ref(), няма да се прочетат.
  • Това е често срещан случай, когато имплементираме синхронна комуникация.

Много съобщения - без референция

defmodule Looper do
 def loop() do
  receive do
   {:get_junk, pid} ->
    IO.puts("Start sending spam...")
    for _ <- 1..10_000_000, do: send(pid, :i_like_to_spam)
    IO.puts("Stop sending spam")
    loop()

   {:call, pid, ref} -> 
    send(pid, {ref, :hello})
    loop()
  end
 end
end

pid = spawn(Looper, :loop, [])
send(pid, {:get_junk, self()})

ref = :not_a_ref
send(pid, {:call, self(), ref})
receive do
 {^ref, msg} -> msg
end

Много съобщения - с референция

defmodule Looper do
 def loop() do
  receive do
   {:get_junk, pid} ->
    IO.puts("Start sending spam...")
    for _ <- 1..10_000_000, do: send(pid, :i_like_to_spam)
    IO.puts("Stop sending spam")
    loop()

   {:call, pid, ref} -> 
    send(pid, {ref, :hello})
    loop()
  end
 end
end

pid = spawn(Looper, :loop, [])
send(pid, {:get_junk, self()})

ref = make_ref()
send(pid, {:call, self(), ref})
receive do
 {^ref, msg} -> msg
end

Задача

 • Задача:
  • Много конкурентни процеси, които обработват заявки от клиенти.
  • За всяка заявка се записва лог във файл;
  • Ако се записва в база данни - добавя се времето за network заявката. Допълнително, базите поддържат определен брой конкурентни заявки.
 • Решение:
  • Всяка заявки си записва данните в базата;
  • Или: буфериране на логовете и записването им групово (batch).
  • Буферът се записва веднъж на всеки N секунди или когато буферът е пълен (съдържа N елемента).
  • Кой и как буферира?

Демо I

Go to code

Демо II

 • "Измисляме" си интерфейс, който да ни позволява да скрием send/receive/loop логиката зад функции.
 • Използваме конвенцията:
  • call - синхронна заявка. Изпраща съобщение и очаква отговор;
  • cast - асинхронна заявка. Изпраща съобщение и не очаква отговор;
  • handle_call - обработва синхронни заявки;
  • handle_cast - обработва асинхронни заявки;
  • start_link - стартира процес и го свързва с текущия процес;
  • init - инициализира началното състояние на процеса и извършва нужни допълнителни действия.

Демо II

Go to code

Какво е сървър?

 • a computer or computer program which manages access to a centralized resource or service in a network.
 • network computer, computer program, or device that processes requests from a client
 • a computer, a device or a program that is dedicated to managing network resources. They are called that because they “serve” another computer, device, or program called “client” to which they provide functionality

Какво е GenServer?

 • OTP behaviour:
  • Вие имплементирате няколко функции, чието поведение се комбинира с кода на GenServer, за да получите крайния резултат.
 • Абстракция на процес, който ви позволява да:
  • Държите и "променяте" (чрез рекурсия) състояние;
  • Изпращате и обработва синхронни съобщения (call и handle_call);
  • Изпращате и обработва асинхронни съобщения (cast и handle_cast);
  • Обработвате всички останали съобщения (handle_info);
  • Стартирате и спирате процеса чрез определени функции.

Какво е GenServer?

 • Процесите, които не си комуникират с други процеси, са с ограничена употреба.
 • Абстракцията, която позволява лесна комуникация и поддръжка на състояние, ще бъде полезна.
 • Съвместимост с Hot Code Swapping чрез GenServer.code_change/3 (няма да го разглеждаме).
 • Мастодон за Erlang/Elixir: https://genserver.social
defmodule Stack do
 use GenServer
 # client
 def start_link(), do: GenServer.start_link(__MODULE__, [])
 def push(pid, item), do: GenServer.cast(pid, {:push, item})
 def pop(pid), do: GenServer.call(pid, :pop)
 # server
 def init(state), do: {:stop, state}
 def handle_cast({:push, item}, _from, state),
  do: {:noreply, [item | state]}
 def handle_call(:pop, _from, [top|rest]),
  do: {:reply, top, rest}
end

Какво не е GenServer?

 • Не е сървър в типичния смисъл на думата.
 • Не е сървър, който слуша на някой порт и обработва TCP/UDP заявки.

Примери за GenServer в Elixir

 • Ecto DBConnection - връзката с база данни
 • Supervisor - процесът, който стартира, спира, свързва се и наблюдава други процеси.
 • Phoenix Channel - процесът, който обработва WebSocket съобщенията с един клиент.
 • Ranch Server - TCP Socket Acceptor.
 • Ако обработва HTTP (или просто TCP) заявка, заявка към база данни или стартирате ваш процес под Supervisor, то част от изпълнението на кода най-вероятно минава през GenServer.

GenServer.start_link/3

 • start_link/3 - стартира процеса и връща {:ok, pid} или грешка.
 • Приема като аргументи:
  • Името на модул, имплементиращ GenServer;
  • Аргумент, който ще бъде подаден на init функцията;
  • Списък с настройки (име на процеса и други)
 • В нашия модул имплементираме функция start_link, която извиква GenServer.start_link с подходящи аргументи.
  • GenServer.start_link(MyGenServer, [], name: Keyword.get(opts, :name)

MyModule.terminate/2

 • Извиква се, когато процесът спира:
  • Някой handle_X е върнал {:stop, ...};
  • При неочаквано спиране на свързан процес и trap_exit: true;
  • Получи сигнал за спиране (повече за това на лекцията за Supervisor).
 • Целта му е да направи почистване.
 • Документация за по-подробна информация
 • Имплементацията в нашия модул на terminate/2 е опционална.

GenServer.stop/2

 • Синхронно спира GenServer.
 • Приема аргументи pid и reason.
 • Извиква terminate/2, за терминира процеса.
 • Връща :ok ако terminate/2 завърши с reason.
 • Извиква exit, в противен случай.

MyModule.handle_info/2

 • Обработва всички съобщения, изпратени към процеса чрез send.
 • Форматът на съобщението не е от значение.
 • Обработва :EXIT (ако trap_exit: true) и :DOWN съобщенията.
 • Не може да връща резултат към изпращача.
 • Добра идея е винаги да имаме и catch-all handle_info/2, за да обработваме неочаквани съобщения.
  • В противен случай неочакваното съобщение ще принтира грешка.
  • [error] MyModule #PID<0.702.0> received unexpected message in handle_info/2: :hello
 • Имплементира се в нашия модул.
defmodule MyModule do
 use GenServer

 def start_link(), do: GenServer.start_link(__MODULE__, [])

 def handle_info(msg, state) do
  IO.puts("Got message: #{inspect(msg)}")
  {:noreply, state}
 end
end
{:ok, pid} = MyModule.start_link()
send(pid, :hello)
send(pid, %{a: "this is a map"})
# Got message: :hello
# Got message: %{a: "this is a map"} 

MyModule.init/1

 • Използва се за инициализиране на състоянието на процеса.
 • Изпълнява се в GenServer процеса (self() връща pid на новия процес).
 • Приема втория аргумент на GenServer.start_link/{2,3}.
 • Докато init/1 завърши, процесът, който стартира GenServer-а, блокира.
 • Стартирането и инициализирането на GenServer е синхронна операция.
 • Като резултат може да върне:
  • {:ok, ...} - успешно стартира процеса;
  • {:stop, ...} - не стартира процеса.
 • Имплементира се в нашия модул.
 • Документация

MyModule.init/1

 • Докато init/1 не завърши, процесът, който стартира GenServer-а, ще блокира.
 • Ако имаме дълга инициализация, то бихме я разделили на няколко стъпки:
  • Базова и синхронна инициализация;
  • Асинхронна допълнителна инициализация (заявка към база данни или нещо друго бавно).
defmodule LongStartingServer do
 use GenServer

 def start_link(), do: GenServer.start_link(__MODULE__, [])

 def init(state), do: {:ok, state, {:continue, :finalize_init}}

 def handle_continue(:finalize_init, state) do
  Process.sleep(5000)
  {:noreply, state}
 end
end

MyModule.init/1 + MyModule.handle_continue/2

 • Process.send(self(), :finalize_init) има възможен race-condition, ако процесът е именуван.
 • init/1 може да върне стойност: {:ok, state, {:continue, any}}.
 • Ако третият елемент е {:continue, any}, то handle_continue/2 ще бъде извикан след init/1.
 • handle_continue/2 се изпълнява преди да бъде обработено което и да е друго съобщение.
defmodule LongStartingServer do
 use GenServer

 def start_link(), do: GenServer.start_link(__MODULE__, [])

 def init(state) do
  send(self(), :finalize_init)
  {:ok, state}
 end

 def handle_info(:finalize_init, state) do
  Process.sleep(5000)
  {:noreply, state}
 end

GenServer.call/{2,3}

 • Изпраща съобщение до pid на GenServer.
 • Форматът е {:'$gen_call', {pid, ref}, message}, за да не може да бъде объркан със случайно друго съобщение.
 • Винаги използваме GenServer.call/{2,3} вместо ръчно да форматираме съобщението.
 • Блокира изпълнението на текущия процес, докато не получи отговор или не изтече времето за изчакване (timeout).
 • Връща резултата от обработката на съобщението, или извиква exit(reason) при timeout.
 • Ако искате да върнете {error, timeout_reason}, трябва да използвате try/rescue.
 • Не се имплементира от нашия модул. В помощните функции използваме GenServer.call/{2,3}

GenServer.call/{2,3}

 • Оптимизацията за receive с референция е направена, заради тази функция.
 • Освен ако не подадете изрично :infinity, GenServer.call/2 винаги има timeout.
 • GenServer.call/2 използва alias на процеси, за справяне с проблеми при късен отговор.

MyModule.handle_call/3

 • Обработва съобщенията изпратени чрез GenServer.call, но не и само чрез send.
 • Получава аргументи: message, from и state, където:
  • message е полученото съобщение;
  • from е наредената двойка {pid, ref}. В повечeто случаи този аргумент се игнорира;
  • state е текущото състояние на GenServer-a.
 • Имплементира се от нашия модул.
 • Документация

MyModule.handle_call/3

 • Според върната стойност от handle_call/3, то поведението е едно от следните:
  • Връща отговор към клиента: {:reply, ...};
  • Не връща отговор към клиента: {:noreply, ...};
  • Спира процеса: {:stop, ...};
  • Всеки вариант има няколко подварианта (timeout, hibernate, continue).

Single process bottleneck

 • Всеки GenServer е един процес и целият код в един процес е последователен.
 • Съобщенията се обработват последователно, едно по едно.
 • Не е проблем, ако обработката на съобщенията е много бърза.
 • Проблем, ако обработката на съобщения е бавна.
 • Идеи?
def handle_call({:get_fib, n}, from, state) do
 # Стартирай Task, който ще продължи да живее и работи и след като
 # тази функция е приключила. Използвай GenServer.reply/2, за да
 # върнеш резултата от Task-а на клиента.
 Task.start(fn ->
  fib = calculate_fib(n)
  GenServer.reply(from, fib)
 end)

 # Не връщай нищо. Клиентът ще продължава да чака отговор.
 # Отговорът ще бъде върнат от стартирания Task.
 {:noreply, state}
end
def handle_call({:reply_in_seconds, seconds}, from, state) do
 spawn(fn ->
  Process.sleep(seconds * 1000)
  GenServer.reply(from, :ok)
 end)
 
 {:noreply, state}
end

GenServer.cast/2

 • Изпраща съобщение до pid на GenServer.
 • Форматът е {:'$gen_cast', message}, за да не може да бъде объркан със случайно друго съобщение.
 • Винаги използваме GenServer.cast/2 вместо ръчно да форматираме съобщението.
 • Не изчаква отговор, а веднага връща :ok.
 • Не се имплементира от нашия модул. В помощните функции използваме GenServer.cast/2

MyModule.handle_cast/2

 • Получава аргументи: message и state, където:
  • message е полученото съобщение;
  • state е текущото състояние на GenServer-a.
 • Имплементира се от нашия модул.

MyModule.handle_cast/2

 • Документация и възможни връщани стойности
 • Според върната стойност от handle_cast/3, то поведението е едно от следните:
  • Не връща отговор към клиента: {:noreply, ...};
  • Спира процеса: {:stop, ...};
  • Всеки вариант има няколко подварианта (timeout, hibernate, continue).

GenServer <-> MyModule

 • При извикването на GenServer.<fun>, която функция от MyModule се извиква?
GenServer MyModule
start init
start_link init
call handle_call
cast handle_cast
stop terminate

Край