Модули, функции и Mix

Image-Absolute

Въпроси

 • инсталирахте ли си Elixir & Erlang?
  • препоръчвам инструмента asdf
 • отворихте ли elixir-lang.{org, bg}?
 • присъединихте ли се във {Facebook, Discord}?
  • не е задължително, но лесно ще си взимате домашното/информацията

Малко предговор

 • Elixir се компилира до:
  a) JavaScript
  b) Java
  c) Erlang
  d) Machine Code

Малко предговор

 • Elixir:
  a) е статично-типизиран?
  b) е динамично-типизиран?
  c) имплементира Actor модела?
  d) има строга типизация (Strongly typed)?
  e) има слаба типизация (Weakly typed)?
  f) използва кооперативно планиране (Cooperative scheduling)?
  g) използва превантивно планиране (Preemptive scheduling)

Модули и функции

Дефиниране на модул

defmodule Times do
 def double(n) do
  n * 2
 end
end

Компилиране

 • като използваме elixirc times.ex
  • може да ползваме и iex times.ex за удобство
 • ще генерира файл на име Elixir.Times.beam, който съдържа байткода
 • iex автоматично ще зареди всякакви *.beam файлове, ако са в същата директория
 • никога няма да го правим по този начин

Забелязвате ли префикса Elixir. ?

Компилиране и зареждане на файл от конзолата

iex(1)> c "times.ex"
[Times]
iex(2)> Times.double(10)
20

.ex vs .exs

 • .ex е за файлове, които искаме да се компилират.
 • .exs е за файлове, които са скриптове и ще изпълняваме.

elixirc vs elixir

 • elixirc само компилира код до .beam
 • elixir ще компилира в паметта и изпълни дадения файл, няма да произведе .beam файл
 • компилират кода по един и същ начин

Функции

Публични фукнции дефинираме с def/2

{Частни, поверителни, За собствено ползване} фукнции дефинираме с defp/2

 • пак е макрос
 • могат да се извикват само вътре в даден модул
 • компилаторът може да се оплаче само за private функции, които не ползваме

Пример

defmodule FMI do
 def смятай(a, b) do
  смятай_бре(a, b)
 end

 defp смятай_бре(a, b) do
  a + b
 end
end

IO.puts(FMI.смятай(3, 4)) # => 7
IO.puts(FMI.смятай_бре(3, 4))
# => ** (UndefinedFunctionError) function FMI.смятай_бре/2 is undefined or private.

Функции с различен брой параметри

iex(1)> String.split("Elixir is awesome. It totally kicks bum.")
["Elixir", "is", "awesome.", "It", "totally", "kicks", "bum."]

iex(2)> String.split(
 "Foo Bar Baz",
 " ",
 parts: 2)
["Foo", "Bar Baz"]

do..end блокове с малко код

# Кратък синтаксис за one-liners
def double(n), do: n * 2
# do..end синтаксис, позволява много редове код
def again_double(n) do
 n * 2
end

Дефиниране на функции и pattern matching

defmodule Factorial do
 def of(0), do: 1
 def of(n), do: n * of(n - 1)
end

Редът на дефиниране на "главите" на функцията има значение

defmodule Factorial do
 def of(n), do: n * of(n - 1)
 def of(0), do: 1
end

Guard клаузи при дефиниране на функции

defmodule Fibonacci do
 def of(1), do: 1
 def of(2), do: 1
 def of(n) when is_number(n), do: of(n - 1) + of(n - 2)
end

Параметри със стойности по подразбиране

 • дефинират се с \\
 • = се използва за съпоставяне (pattern matching), затова е нужен друг синтаксис
defmodule Example do
 def func(p1, p2 \\ 2, p3 \\ 3, p4) do
  IO.inspect [p1, p2, p3, p4]
 end
end

Example.func("a", "b") # => ["a", 2, 3, "b"]
Example.func("a", "b", "c") # => ["a", "b", 3, "c"]
Example.func("a", "b", "c", "d") # => ["a", "b", "c", "d"]

Pipe оператора - |>

Нека разгледаме един пример без този оператор

Enum.join(
 String.split(
  String.upcase(
   "name,faculty_number,grade"),
  ","),
 " "
)
"NAME FACULTY_NUMBER GRADE"

Pipe оператора - |>

"name,faculty_number,grade"
|> String.upcase
|> String.split(",")
|> Enum.join(" ")
"NAME FACULTY_NUMBER GRADE"

Връзки между модули и влагане

defmodule Outer do
 defmodule Inner do
  def inner_func do
   "hello world"
  end
 end

 def outer_func do
  "Greeting from the inner func: #{Outer.Inner.inner_func}"
 end
end

Outer.outer_func # => "Greeting from the inner func: hello world"
Outer.Inner.inner_func # => "hello world"

Няма нищо специално за вложените модули

 • само синтактична захар
 • крайните модули ще са :"Elixir.Outer" и :"Elixir.Outer.Inner"
 • пак трябва да импортираме функциите от бащата модул във вложения модул
 • ето ви документация
 • ето ви пример за неща, които НЕ МОЖЕМ ДА ПРАВИМ:
defmodule Deep.Outer do
 def outer, do: :outer

 defmodule Inner do
  # Трябва Deep.Outer.outer/1 да го реферираме директно,
  # ще гръмне
  def inner_outer, do: Outer.outer()

  # Няма да се компилира
  def inner_outer2, do: outer()
 end
end
Между другото нищо не ни пречи директно да направим това:
defmodule Deep.Outer.Inner do
 def inner, do: :inner
end

Използване на Erlang модули

:rand.uniform(100) # => 98
:rand.uniform(100) # => 41

import

 • позволяват ни да викаме всички функции на чужд модул без да ги префиксваме с името на модула.
 • с други думи не е нужно да използваме пълното име на функцията
 • only - импортира само даден списък от функции
 • except - импортира всички функции освен дадени в списъка
 • :macros/:functions
 • може да импортираме в тялото на функция
defmodule CsvUtils do
 import String

 def upcase_space_transform(csv_line) do
  csv_line
  |> upcase
  |> split(",")
  |> Enum.map(&strip/1)
  |> Enum.join(" ")
 end
end
# Using only:
defmodule CsvUtils do
 import String, only: [upcase: 1, split: 2, strip: 1]

 def upcase_space_transform(csv_line) do
  csv_line
  |> upcase
  |> split(",")
  |> Enum.map(&strip/1)
  |> Enum.join(" ")
 end
end
# Using except:
defmodule RationalNumbers do
 import Kernel, except: [abs: 1]

 def abs({n, d}), do: {Kernel.abs(n), Kernel.abs(d)}
end
defmodule Foo do
 def hi, do: "Hi from Foo"
end

defmodule Bar do
 def hi, do: "Hi from Bar"
end

defmodule Baz do
 import Foo
 import Bar

 def say_hi, do: hi()
end
# ** (CompileError) iex:16: function hi/0 imported from both Bar and Foo, call is ambiguous
#   (elixir 1.12.3) src/elixir_dispatch.erl:128: :elixir_dispatch.expand_import/6
#   (elixir 1.12.3) src/elixir_dispatch.erl:91: :elixir_dispatch.dispatch_import/5
#   iex:16: (module)

alias

 • дава алтернативно име на модул, за да го използваме по-удобно.
 • указваме новото име с as: <name> - alias Some.Other.Module, as: M
 • ако не укажем as:, то частта от името след последната точка се използва
 • можем да преименуваме ерлангски модули: alias :rand, as: Random
 • {синтаксис}
defmodule Outer.Inner do
 def inner_func do
  "hello world"
 end
end

defmodule Outer do
 alias Outer.Inner, as: Inner

 def outer_func do
  "Greeting from the inner func: #{Inner.inner_func}"
 end
end
defmodule Outer do
 defmodule Foo do
  def hi, do: "Hi from Foo"
 end

 defmodule Bar do
  def hi, do: "Hi from Bar"
 end
end

alias Outer.{Foo, Bar}
Foo.hi()
# => "Hi from Foo"

Bar.hi()
# => "Hi from Bar"

require & use

 • използват се когато искаме да използваме макроси дефинирани в даден модул
 • compile time ще се "разшири" макроса
 • повече за require/use когато стигнем до мета-програмирането
 • пример:
iex(1)> Integer.is_odd(3)
** (CompileError) iex:1: you must require Integer before invoking the macro Integer.is_odd/1
  (elixir) src/elixir_dispatch.erl:97: :elixir_dispatch.dispatch_require/6
iex(1)> require Integer
Integer
iex(2)> Integer.is_odd(3)
true
iex(3)>

Модулни атрибути

 • дефинират се с @
 • мислете ги за константи
 • @doc & @moduledoc
 • имат и други приложения, повече за тях по време на мета-програмирането
defmodule Greeter do
 @moduledoc """
 A module designed to greet strangers and friends alike!
 """

 @standard_greeting "Hello, stranger!"

 @doc "Greet someone!"
 def greet(nil) do
  IO.puts @standard_greeting
 end

 def greet(name) do
  IO.puts "Hello, #{name}!"
 end
end

Анонимни функции

 • всъщност може да ви покажем само анонимни функции и това е достатъчно за целия курс
 • един лайк във фб, ако разбрахте шегата
 • Meddle има два хубави поста по въпроса: 1 и 2
 • за разлика от Erlang, анонимните функции в Elixir не са fun.
 • дефинират се с fn -> end
 • всъщност са и closure-и, т.е можем да използваме променливи от
  външната среда в тях

Пример

iex(7)> fn a, b -> a + b end.(3, 4)
7

Пример

iex(6)> var = 7
iex(7)> summer = fn a -> a + var end
iex(8)> summer.(3)
10
iex(9)> var = 8
iex(9)> summer.(3)
10

Забелязахте ли как я извикахме?

С точка!

 • Повече информация тук
 • Нещо си нещо си lisp-2 език(Note to author: може и да го обясниш)

Могат да имат няколко глави като нормалните функции

add = fn
 a, b when is_integer(a) and is_integer(b) -> a + b
 a, b when is_list(a) and is_list(b) -> a ++ b
 a, b when is_binary(a) and is_binary(b) -> <<a::binary, b::binary>>
end
res = add.(<<0::size(16)>>, <<1::size(16)>>)
<<0, 0, 0, 1>>
iex(10)> Kernel.bit_size(res)
32

Залавяне на функции

 • function capturing
 • става с така наречения "capture operator"
 • &пълно-име-на-функция/арност
 • може да прихващаме импортирани функции
 • може да създаваме функции
 • не може да създава функции с арност 0
 • може да работи с други три оператора: [], {} и %{}
  • & [element | &1], & {:ok, &1}, & %{name: &1}

Пример

iex(5)> fun = &is_integer/1
&:erlang.is_integer/1
iex(6)> fun.(0)
true

Oще пример

iex(19)> succ = & &1 + 1
#Function<6.127694169/1 in :erl_eval.expr/5>
iex(20)> succ.(1)
2

Oще пример с оператор

iex(13)> doubler = &{&1, &1}
#Function<6.127694169/1 in :erl_eval.expr/5>
iex(14)> doubler.(1)
{1, 1}

IEx

 • Interactive Elixir
 • Това е REPL-ът на Elixir
 • Има различни хелпъри документирани в IEx.Helpers
  • h
  • c
  • v()
  • recompile()
 • Autocomplete

Mix

 • build инструмент идващ с инсталирането на Elixir
 • позволява ни да #{insert} нашия проект
  1. създаваме
  2. изпълняваме
  3. компилираме
  4. тестваме
  5. менажира "зависимостите ни"
  6. всъщност може да го накараме да прави какво си искаме с нашия проект
 • абе влиза в кода и си прави каквото си иска

Малък cheat sheet с неща, които може да прави

 • mix new
 • mix compile
 • mix test
 • iex -S mix
 • mix format
 • mix help
  • потърси помощ
 • mix help
 • iex --erl "-kernel shell_history enabled" -S mix
  • Препоръчваме ви във Вашия .rc файл да добавите alias iex='iex --erl "-kernel shell_history enabled"'

ExUnit

 • testing framework, който идва с Еликсир
 • при генериране на микс проект идва с test_helper.exs файл
 • конвенцията е за всеки файл в lib/<my_module>.ex е да дефинираме един
  тест файл в test/<my_module>_test.exs
 • използват .exs разширението
 • за да пишем тестове трябва да използваме use ExUnit.Case
 • дефинираме различни тестовете с макрото test
 • mix test автоматично ще стартира

Small demo time

Въпроси?