Увод в конкурентното програмиране с Elixir

Съдържание

 • Дефиниции на конкурентност, паралелизъм и скалируемост. Примери.
 • Създаване на процеси.
 • Комуникация между процеси.
 • Наблюдаване на процеси. Разпространение на грешките.
 • В следващата лекция: Live coding имплементация на конкурентни абстракции.

Дефиниции

 • Конкурентност
  • Способността различни части от една програма да се изпълняват out-of-order, частично и припокриващо се, без това да повлияе на резултата.
  • Concurrent Programming, Mutual Exclusion (1965; Dijkstra).
 • Паралелизъм
  • Способността две или повече задачи или подзадачи да се изпълняват едновременно, използвайки множество ресурси (процесорни ядра).
 • Скалируемост
  • Способността на една система да се справи с повишаването на натоварването чрез добавяне на хардуерни ресурси.

Конкурентност и паралелизъм

 • Конкуретност се отнася до структурата на една програма.
  • За да бъде една програма конкурентна, то задачите, които изпълнява трябва да могат да бъдат прекъсвани и възобновявани. Редът на изпълнение на подзадачите не е строго определен.
 • Паралелизъм се отнася до изпълнението на една програма.
  • Дали има или няма паралелизъм се определя по време на изпълнението и е пряко зависимо от хардуерните ресурси (брой процесорни ядра)
 • Пример за конкурентна програма:
  • Уеб сървър, който използва 1 процесорно ядро, но обслужва множество заявки, изпълнявайки частично всяка една заявка до нейното завършване.
 • Пример за паралелна програма:
  • Същия пример като горния, но разполагаме с 8 процесорни ядра. Уеб сървърът може да обработва 8 заявки наистина едновременно.

Конкурентност и паралелизъм

 • Една програма може да е конкурентна и паралелна.
 • Една програма може да е конкуретна, но не паралелна.
 • Една програма може да е паралелна, но не конкурентна.
 • Една програма може да е нито паралелна, нито конкурентна.

Конкурентност и паралелизъм

 • Кодът, написан на Elixir, е конкурентен и при възможност, паралелен.
 • iex --erl "+S 1" -S mix - Стартира проекта с 1 Scheduler; използва една нишка на едно процесорно ядро. Имаме конкурентност, но без паралелизъм
 • iex --erl "+S 8" -S mix (при изпълнение на процесор с 8 ядра) - Имаме конкурентност и паралелизъм.

Проблемите на конкурентността

 • Програмите са по-трудни за писане и поддръжка.
  • Синхронизация, координация, планиране на изпълнението.
 • Програмите са по-трудни за дебъгване.
 • Допълнително натоварване породено от постоянна смяна на контекста.
 • Конкурентните подзадачи отнемат по-дълго време за изпълнение при натоварване.
 • Не всички програми могат да бъдат написани конкурентно.

Защо има нужда от конкурентност?

 • По-пълноценно използване на ресурсите.
 • Подобряване на бързината на отговор от системата.
 • Позволява да изпълняваме повече задачи едновременно (според външен наблюдател) от броя налични процесорни ядра.
 • Не позволява на една или няколко задачи да монополизират ресурсите.

Комуникация между участници в конкурентна система

 • Чрез споделена памет
  • Пример: A и B са две програми, които се изпълняват на един компютър и споделят файловата система.
  • Пример: А и B са две нишки, които достъпват обща променлива-стек и добавят и премахват елементи от него.
 • Чрез изпращане на съобщения
  • Пример: Всичко в Elixir.
  • Пример: A и B са уеб браузър и уеб сървър - А изпраща заявки за уеб страница и ресурси на B; B обработва заявките и изпраща резултатите на A.

Процеси

 • Процесът винаги има адрес, понякога има и име.
 • Всичко в Elixir се изпълнява в процес.
 • Кодът, изпълняван в процеса, е последователен и функционален.
 • Ако искаме да изпълним конкурентно задача A и задача B, то трябва да ги изпълним в отделни процеси.
 • Когато един процес приключи своята работа, то той "умира".
 • Elixir проектът, чрез който виждате тази презентация, изпълнява ~320 процеса (по време на писането на презентацията).

Процеси

 • Процесът е "парче памет".
 • Достъп до данни на друг процес може да се осъществи само чрез съобщения.
 • Процесът се състои от:
  • Собствен стек;
  • Собствен хийп;
  • Собствена пощенска кутия;
  • Собствен контролен блок.

Пълна изолация

Освен нещата, които са общи и/или променими

 • refc binaries, ets, persistent_term, process dictionary, mailbox, etc.
 • Все неща, предоставени от платформата, които са правилно имплементирани.

Stop The World Garbage Collection

 • Когато GC спира целия свят, то броят обработени задачи през това време спада до 0.

Per Process Garbage Collection

 • В Elixir GC не "спира света".
 • Всеки процес изпълнява Garbage Collection самостоятелно.
 • Докато един процес изпълнява GC, другите процеси могат да правят каквото си искат.
 • Generational semi-space copying collector (using Cheney's copy collection algorithm)
 • Технически детайли: тук и тук
 • Haskell vs Go vs Elixir GC

Типове данни - PID

 • Пример: #PID<0.481.0>
 • pid - Process identifier. Уникален идентификатор на жив процес. PID на приключил процес може да бъде преизползван.
 • self/0, spawn/{1,3} и spawn_link/{1,3} връщат pid.
 • pid се визуализира като наредена тройка числа: {node_id, id, serial}.
  • Всички процеси на един node имат node_id равен на 0;
  • id се увеличава с 1 при всяко създаване на процес;
  • Когато id стигне MAXPROCS, serial се увеличава с 1 и id;
  • Ако един pid има node различно от 0, то той сочи към процес на друг node.
 • https://www.erlang.org/doc/efficiency_guide/advanced.html

Създаване на процеси

 • spawn/1 - създава процес, който изпълнява функцията, подадена като аргумент.
 • spawn/3 - създава процес, който изпълнява функцията зададена чрез тройката Module, Function, Arguments (MFA).
 • spawn_link/{1,3} - създава процес, подобно на spawn; двата процеса се "свързват" (повече за това по-късно).
 • spawn_monitor/{1,3} - създава процес, подобно на spawn; създаденият процес бива "наблюдаван" от създаващия го процес (повече за това по-късно)
spawn(fn -> IO.puts("Hello from process #{inspect(self())}!") end)
# => Hello from process #PID<0.1303.0>!
# PID<0.1303.0>
IO.puts("Hello from #{inspect(self())}, too!")
# => Hello from #PID<0.1299.0>, too!

defmodule T do
 def print_sum(a, b, c) do
  IO.puts("#{a} + #{b} + #{c} = #{a + b + c}")
 end
end

spawn(T, :print_sum, [1, 2, 3])
#=> 1 + 2 + 3 = 6
#PID<0.1344.0>
for i <- 1..20, do: spawn(fn -> IO.puts(i) end)  

# 1
# 3
# 4
# 2
# 5
# ... 

Живота на един процес

 • Когато един процес свърши своята работа, то той бива терминиран.

Комуникация между процеси

 • Процесите изпращат съобщения: send/2.
 • Процесите получават съобщения: receive/1.
 • Съобщенията са асинхронни - send/2 винаги връща изпратеното съобщение, без да проследи получаването.
  • Трябва сами да имплементираме синхронна комуникация, когато е необходимо (или да използваме готови шаблони от библиотеката).
 • Всеки процес има пощенска кутия (mailbox) - място, където се съхраняват съобщенията, които са изпратени до него.

Send

 • send/2 - изпраща съобщение до процес.
 • Първият аргумент е pid на процеса, към който се изпраща съобщението.
 • Вторият аргумент е самото съобщение.
  • Всеки валиден тип в Elixir може да бъде съобщение.
 • send(self(), :hello) - изпраща съобщение към себе си.
  • flush() - само в iex - чете всички съобщения на текущия процес.

Receive

 • receive дефинира, подобно на case, множество шаблони, които се съпоставят последователно.
 • Ако някой от шаблоните се съпостави, то кодът му се изпълнява и receive завършва.
 • Ако никой от шаблоните не се съпостави, то receive блокира процеса:
  • Докато не се получи съобщение, което да се съпостави с някой от шаблоните.
  • Докато не изтече таймаут, дефиниран с after.
 • Ако отляво има само име на променлива, то всяко съобщение успешно се съпоставя с него.
# Чете всяко съобщение, без да го съпоставя с някой шаблон
receive do
 msg -> IO.inspect(msg)
end

# Чете само съобщения, които са наредени двойки с първи аргумент :hello
receive do
 {:hello, from} -> IO.inspect(from)
end

# Чете съобщения, които са стрингове
receive do
 msg when is_binary(msg) -> IO.inspect(msg)
end
pid = spawn(fn ->
 IO.puts(DateTime.utc_now())
 # Чака за съобщение :some_msg. Ако не го получи в рамките на 5 секунди,
 # изпълнява кода в after.
 receive do
  :some_msg -> :ok
 after 
  5_000 -> 
   IO.puts("#{DateTime.utc_now()} Terminating because of timeout!")
   :timeout
 end
end)

# 2023-03-08 22:30:42
# 2023-03-08 22:30:47 Terminating because of timeout!
pid = spawn(fn ->
 # selective receive - съпоставя съобщенията с шаблони
 receive do
  {:pattern_1, from} -> send(from, :received_pattern_1)
  {:pattern_2, from} -> send(from, :received_pattern_2)
  :print_info -> IO.inspect(Process.info(self(), :messages), label: "Messages")
 end
end)

send(pid, {:pattern_100, self()})
send(pid, {:pattern_101, self()})
send(pid, {:pattern_101, self()})
send(pid, {:pattern_2, self()})

flush()
# :received_pattern_2
pid = spawn(fn ->
 receive do
  {:pattern_1, from} -> send(from, :received_pattern_1)
  {:pattern_2, from} -> send(from, :received_pattern_2)
  :print_info -> IO.inspect(Process.info(self(), :messages), label: "Messages")
 end
end)

send(pid, {:pattern_100, self()})
send(pid, {:pattern_101, self()})
send(pid, {:pattern_101, self()})
send(pid, :print_info)
# Messages: {:messages,
# [
#  pattern_100: #PID<0.111.0>,
#  pattern_101: #PID<0.111.0>,
#  pattern_101: #PID<0.111.0>
# ]}
pid = spawn(fn ->
 receive do
  {:pattern_1, from} -> send(from, :received_pattern_1)
  {:pattern_2, from} -> send(from, :received_pattern_2)
  :print_info -> IO.inspect(Process.info(self(), :messages), label: "Messages")
 end
end)

send(pid, {:pattern_100, self()})
send(pid, {:pattern_101, self()})
send(pid, {:pattern_2, self()})
send(pid, :print_info)
# ????
 • Нищо не се случва, защото процесът е терминиран.

Имаш поща

 • Един процес има една пощенска кутия.
 • Пощенската кутия на процес се държи като опашка, която съдържа получените съобщения.
 • Пощенската кутия няма адрес или име.
  • Именувани процеси и безименни пощенски кутии vs Безименни горутини и именувани канали.
 • Когато процес изпраща съобщение, то той копира данните от своята памет в пощенската кутия на другия процес.
 • Имплементация: The Beam Book

Имаш поща и паралелизъм

 • При множество паралени процеси, писането в поща на друг процес не е безопасно.
 • m-buf:
  • Парче памет извън хийпът, където други процеси могат да пишат безопасно.
  • Когато цялото съобщение е копирано, съобщението в m-buf се свързва с пощенската кутия.
  • Използва се когато lock-ът на пощенската кутия е взет от друг.

Изпращане на съобщение

 • Пресмята размера на Msg.
 • Алокира място за съобщението (в хийпа на P2 или в m-buf).
 • Копира съобщението от хийпа на P2 в алокираното място.
 • Алокира и свързва структура ErlMessage, обвиваща съобщението.
 • Свързва ErlMessage с пощенската кутия.

Гаранции при изпращане на съобщение

 • Почти никакви. Приема се, че съобщенията могат да не бъдат доставени.
 • send връща директно, без да се интересува дали съобщението е получено.
 • Ако процеси A, B, и C изпращат съобщения на D, то няма гаранции за реда на получаване.
 • Ако процес A изпраща съобщения a1, a2 и a3 на процес B, то е гарантирано, че съобщенията ще бъдат получени в този ред (ако бъдат получени).

Group Leader

 • Всеки процес участва в някаква група и всяка група има лидер.
 • Процес се присъединява към групата на процеса, който го е създал.
 • Всички IO операции се пренасочват към груповия лидер.
printer_pid = spawn(fn ->
 receive do
  {:print, text} -> IO.puts(text <> " from #{self()}!"
 end
end)

IO.puts("Hello from #{self()}!")
#=> Hello from #PID<0.111.0>!

# `self()` и `pid` имат общ групов лидер, затова виждаме IO.puts
# изпълнен в процес, различен от текущия
send(printer_pid, {:print, "Hello"})
#=> Hello from #PID<0.1303.0>!

send(printer_pid, {:print, "1 + 2 = 3"})
#=> 1 + 2 = 3 from #PID<0.1303.0>!

Грешки в друг процес

fun = fn -> {:error, "something went wrong"} end
spawn(fn -> :ok = fun.() end)
spawn(fn -> 1 / 0 end)
spawn(fn -> raise "error" end)
spawn(fn -> throw 10 end)
spawn(fn -> exit(:normal) end)
 • Можем само да видим принтирана грешка на екрана заради общ групов лидер
 • Поради изолацията на процесите, грешките в тях не се пренасят на други процеси.

Връзки между процеси - link

 • link - специална двупосочна връзка между два процеса.
 • Когато единият процес приключи своята работа неочаквано, то всички свързани с него процеси също терминират.
  • Неочаквано: Когато процесът терминира чрез exit, throw или raise;
  • MatchError, FunctionClauseError, ръчно извикване на exit/throw.
 • Свързване на един процес с друг става:
  • по време на създаването му чрез spawn_link/{1,3};
  • след създаването му чрез Process.link/1 (свързва текущия процес с друг процес).
  • spawn_link/{1,3} е атомарна операция, spawn/{1,3} + Process.link/1 не е.
self()
#PID<0.111.0>
spawn_link(fn -> raise "error" end)
# ** (EXIT from #PID<0.111.0>) shell process exited with reason: an exception was raised:
#   ** (RuntimeError) error
#     iex:1: (file)
# 
# 18:32:45.788 [error] Process #PID<0.113.0> raised an exception
# ** (RuntimeError) error
#   iex:1: (file)

Връзки между процеси - link

 • Ако процесите са толкова изолирани, защо link убиваа всички свързани с него процеси?
 • По този начин не разпространяваме ли грешките, вместо да ги изолираме и обработваме?
 • Можем да превърнем грешките в инструменти!
 • Process.flag(:trap_exit, true)
  • Преобразува грешките в съобщения;
  • Изпраща съобщение, също и когато процесът приключи успешно.

self()
#PID<0.111.0>
Process.flag(:trap_exit, true)

spawn_link(fn -> raise "error" end)

# Процес PID<0.111.0> не умира
# 18:40:18.477 [error] Process #PID<0.115.0> raised an exception
# ** (RuntimeError) error
#   iex:3: (file)
 
flush()
# {:EXIT, #PID<0.115.0>,
# {%RuntimeError{message: "error"},
#  [{:elixir_eval, :__FILE__, 1, [file: 'iex', line: 3]}]}}
self()

spawn_link(fn -> :ok end)
 
flush()
# Когато свързаният процес приключи успешно и нямаме trap_exit=true
# нашият процес не получава нищо
self()
Process.flag(:trap_exit, true)
spawn_link(fn -> :ok end)
 
flush()
# {:EXIT, #PID<0.554.0>, :normal}

Типове данни - Ref

 • Пример: #Reference<0.3339068074.245366785.27512>
 • Създава се чрез make_ref/0.
 • ref - Терм, уникален измежду всички свързани nodes
 • Използва се за имплементация на синхронна комуникация чрез асинхронни съобщения (Как? За бонус точка.)
 • https://www.erlang.org/doc/efficiency_guide/advanced.html

Връзки между процеси - monitor

 • monitor - специална еднопосочна връзка между два процеса - единият процес наблюдава другия (stalker).
 • Когато наблюдаваният процес терминира (успешно или неочаквано), наблюдаващият получава съобщение.
 • Няма нужа от trap_exit
 • spawn_monitor - създава процес и го наблюдава. Връща {pid, ref}.
 • Process.monitor(pid) - започва да наблюдава процес. Връща ref.
 • Може да имаме множество от monitor от един процес към друг.
 • spawn_monitor/{1,3} е атомарна операция, spawn/{1,3} + Process.monitor/1 не е.
spawn_monitor(fn -> :ok end)
spawn_monitor(fn -> 1/0 end)
spawn_monitor(fn -> raise("error") end)

flush()
# {:DOWN, #Reference<0.2157985570.1367343105.170114>, :process, #PID<0.732.0>,
# :normal}
#
# {:DOWN, #Reference<0.2157985570.1367343105.170219>, :process, #PID<0.734.0>,
# {:badarith,
#  [
#   {:erlang, :/, [1, 0], [error_info: %{module: :erl_erts_errors}]},
#   {:elixir_eval, :__FILE__, 1, [file: 'iex', line: 25]}
#  ]}}
#
# {:DOWN, #Reference<0.2157985570.1365508098.140719>, :process, #PID<0.736.0>,
# {%RuntimeError{message: "error"},
#  [{:elixir_eval, :__FILE__, 1, [file: 'iex', line: 26]}]}}

Разлика между link и monitor

 • link е двупосочна връзка, monitor е еднопосочна.
 • link има нужда от trap_exit, за да не убива свързаният процес.
 • Може да имаме monitor-и от процес A към процес B (полезно е при писане на библиотеки).
 • monitor е "неинваразивен" - не влияе на живота на наблюдавания процес.
 • link се отнася повече към организацията на процесите и разпространението на грешките.
  • Отношението между уеб сървър <-> заявка.
  • Ако уеб сървърът терминира, то заявката също трябва да терминира. Обратното не е вярно.

Шаблони

# Синхронна комуникация чрез асинхронни съобщения
pid = spawn(fn ->
 receive do
  {:get_state, pid} -> send(pid, {:state, "state"})
 end
end)

send(pid, {:get_state, self()})

receive do
 {:state, state} -> state
end
# Синхронна комуникация чрез асинхронни съобщения
pid = spawn(fn ->
 receive do
  {:get_state, pid, ref} -> send(pid, {:state, ref, "state"})
 end
end)

ref = make_ref()
send(pid, {:get_state, self(), ref})

receive do
 {:state, ^ref, state} -> state
end

# Синхронна комуникация чрез асинхронни съобщения
pid = spawn(fn -> 
 receive do
  {:call, {pid, ref}, msg} -> send(pid, {:reply, ref, msg}
 end
end)

ref = Process.monitor(pid)
send(pid, {:call, {self(), ref}, msg})

receive do
 {^ref, reply} ->
  Process.demonitor(ref, [:flush])
  reply

 {:DOWN, ^ref, :process, ^pid, status} ->
  exit(status)
end
# Синхронна комуникация с timeout
pid = spawn(fn -> 
 receive do
  {:call, {pid, ref}, msg} -> 
  Process.sleep(Enum.random(0..10_000))
  send(pid, {:reply, ref, msg}
 end
end)

ref = Process.monitor(pid)
send(pid, {:call, {self(), ref}, msg})

receive do
 {^ref, reply} ->
  Process.demonitor(ref, [:flush])
  reply

 {:DOWN, ^ref, :process, ^pid, status} ->
  exit(status)
after
 5_000 ->
  Process.demonitor(ref, [:flush])
  raise "timeout"
end
# "Mutable" state
defmodule Counter do
 # Стартираме нов процес, който изпълнява loop(0)
 def start_link() do
  spawn_link(__MODULE__, :loop, [0])
 end

 # Интерфейс, който симулира синрхонна комуникация.
 # Потребителят извиква get_next(pid), който вътрешно
 # изпраща съобщение до процеса pid и чака отговор.
 def get_next(pid) do
  ref = make_ref()
  send(pid, {:get_counter, self(), ref})
  receive do
   {:counter, ^ref, counter} -> counter
  end
 end

 # Безкрайна рекурсия, която чака съобщение, обработва го,
 # извиква себе си с нова стойност на counter, и отново
 # чака съобщение. Опашкковата (tail) рекурсия е задължителна,
 # за да не се получи StackOverflow.
 def loop(counter) do
  receive do
   {:get_counter, pid, ref} -> 
    send(pid, {:counter, ref, counter})
    loop(counter + 1) # StackOverflow???
  end
 end
end

pid = Counter.start_link()
IO.puts(Counter.get_next(pid)) # => 0
IO.puts(Counter.get_next(pid)) # => 1
IO.puts(Counter.get_next(pid)) # => 2
# Sneak peek: GenServer синхронна комуникация и mutable state
defmodule Counter2 do
 use GenServer

 def start_link(opts) do
  GenServer.start_link(__MODULE__, %{}, name: Keyword.get(opts, :name))
 end

 def init(_), do: {:ok, %{counter: 0}}
 
 def handle_call(:get, _from, state) do
  {
   :reply, # Ще отговорим на извикващия процес
   state.counter, # Това е отговорът
   Map.update!(state, :counter, & &1 + 1) # Новото състояние
  }
 end
end

{:ok, pid} = Counter2.start_link(name: :counter)
IO.puts(GenServer.call(:counter, :get)) # => 0
IO.puts(GenServer.call(pid, :get)) # => 1
IO.puts(GenServer.call(:counter, :get)) # => 2

Именуване на процеси

 • В някои случаи е по-удобно вместо променящ се pid, да имаме име на процеса.
 • Ако един процес е уникален/специален, то може да му дадем име.
 • Ако един уеб сървър обработва всяка заявка в отделен процес, то тези процеси не трябва да имат име.
 • Има различни механизми за именуване на процеси.
  • :erlang.register/2;
  • :global.register_name/2;
  • Registry модул;
  • pg2;
  • Библиотеки: swarm, horde и др.
pid = Counter.start_link() # От предишните слайдове
:erlang.register(:counter, pid)

# Изпраща съ
send(:counter, {:get_counter, self(), make_ref()})
send(pid, {:get_counter, self(), make_ref()})

resolved_pid = :erlang.whereis(:counter)
send(resolved_pid, {:get_counter, self(), make_ref()})

flush()
# {:counter, #Reference<0.997260736.984612865.46599>, 0}
# {:counter, #Reference<0.997260736.984612865.51911>, 1}
# {:counter, #Reference<0.997260736.984612865.62775>, 2}
{:ok, _} = Registry.start_link(keys: :unique, name: MyRegistry)
pid = Counter.start_link() # От предишните слайдове
Registry.register(MyRegistry, :counter, pid)

[{_, resolved_pid}] = Registry.lookup(MyRegistry, :counter)
send(resolved_pid, {:get_counter, self(), make_ref()})
send(pid, {:get_counter, self(), make_ref()})
# send(:counter, {:get_counter, self(), make_ref()}
# * 1st argument: invalid destination

flush()
# {:counter, #Reference<0.997260736.985399297.2709>, 0}
# {:counter, #Reference<0.997260736.985399297.8026>, 1}

Ресурси